Poslovi - Oglas za posao

Sekretar škole (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

1.Sekretar škole - na neodređeno vrijeme, sa položenim Stručnim ispitom po članu 177. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 , 31/18)..............1 izvršilac,

2.Nastavnik matematike– sa iskustvom - na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine – ( 4 časa sedmično) ....................1 izvršilac, 

3.Nastavnik fizike – sa iskustvom - na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine – ( 6 časova sedmično) ..................1 izvršilac, 

4.Profesor razredne nastave – sa iskustvom- na određeno , do 31.08.2019. godine....................... 1 izvršilac,

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunila uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava

Uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navdeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent , odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koji je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta , (samo za kandidate pod rednim brojem 2. i 3. Konkursa)

3.) za kandidata pod rednim brojem 1. Konkursa priložiti uvjerenje o položenom Stručnom ispitu za rad u organima javne uprave ili Pravosudni ispit ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

Za kandidate pod rednim brojem 2. , 3. i 4. Konkursa : uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za kandidata sa radnim iskustvom),

4.) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 

5.) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

6.) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom ( za kandidata sa radnim iskustvom ).

7.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

8.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji nisu obavješteni o Zaključku kojim se prijava odbacuje, obavit će se intervju i testiranje dana 26.09.2018 ( srijeda ) u prostorijama Škole sa početkom u 10:00 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istog. Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata 

i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske“.

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu : JU Osnovna škola „Petar Mećava“, Vase Pelagića 2a , 79224 Kostajnica, sa naznakom „za konkurs“.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.09.2018