Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik sprskog jezika (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik srpskog jezika – 12 časova norme sedmično, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspino – obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme, izvršilac .......... 1

2. Nastavnik njemačkog jezika – 2 časa norme sedmično, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine izvršilac ........... 1

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republie Srpske’‘broj 74/18) 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom koja mora biti potpisana, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

 

I-Opšti uslovi

1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,( ne starijim od 01.10.2011. godine, odnosno od početka izdavanja izvoda sa trajnim rokom važenja), ili ovjerenom kopijom lične karte kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan;

3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog, i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i to:

II-Posebni uslovi 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, , (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.aprila 1992 . godine moraju biti nostrifikovane), 

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, 

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, 

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom odnosno sa ostvarenim radnim stažom u vaspitno-obrazovnom radu, kao verifikovan 

-na radnom mjestu u školi na drugim poslovima od onih koji se traže konkursom, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom 

-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom ili kao neverifikovani radnik, 

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to: 

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, 

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas srpske“ i Birou za zapošljavanje u Bijeljini.

Kandidati prijave na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavljaju na adresu škole: JU Osnovna škola ,,Dvorovi“ Dvorovi, Karađorđeva broj 111, 76311 Dvorovi, sa naznakom ,,Komisija za izbor radnika“ ili lično donosi u sekretarijat škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se nakndadno pozivati telefonski na intervjuu i test i ukoliko se ne pojave na intervjuu i testu smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 

Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u sledećim terminima : 

-Testiranje i intervju kandidata za radno mjesto nastavnika srpskog jezika će se obaviti 25.09.2018. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama škole;

-Testiranje i intervju kandidata za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika će se obaviti 25.09.2018. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama škole;

 

Izbor radnika će se izvršiti nakon intervjua i testa sa članovima komisije i bodovanja u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republie Srpske’‘broj 74/18) .

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.09.2018