Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik srpskog jezika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Zvornik
Broj pozicija 1
Jezici:

Prijem 3 nastavnika - U OŠ „Jovan Cvijić“ Drinjača, Zvornik

 

OPIS RADNOG MJESTA

 

Na određeno vrijeme: 

1. Nastavnik razredni nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-Po Kamenica do 31.08.2019.godine

2.Nastavnik fizike-1 izvršilac (pripravnik) , 6 časova do povratka radnika sa funkcije a najdalje do 31.08.2019.godine

 

Na neodređeno vrijeme

1. Nastavnik srpskog jezika - 1 izvršilac ,17 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 74/18), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl. glasnik RS 77/09; 86/10; 25/14). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sledeće dokumente: 

* Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

*Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim kandidat je dužan da dostavi uvjerenjeo položenom stručnom ispitu;

*Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ;

* rodni list ili kopiju lične karte; 

* uvjerenje o državljanstvu; 

*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategoriji porodice poginulog borca;

* Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategoriji ratnog vojnog invalida;

*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Lekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, za kandidata koji je izabran pribaviće škola službenim putem. 

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati. 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene. 

Komisija će pisanim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

 

Prijave slati na adresu: JU OŠ ‘’Jovan Cvijić’‘Drinjača bb, 75410 Zvornik.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.09.2018