Poslovi - Oglas za posao

Profesor za predmet Energetika (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

1.Profesor za predmet: Industrijska elektronike (IV razred – tehničar elektroenergetike) - 2 časa - 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine.

2.Profesor za predmet: Energetika (IV razred – tehničar mehatronike) - 2 časa - 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine.

3.Profesor za predmet: Praktična nastava (IV razred – tehničar elektroenergetike) – 4 časa -1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine.

4.Profesor za predmet: Električna mjerenja (III razred – tehničar elektroenergetike) – 4 časa 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine.

5.Profesor za predmet: Elektroenergetski sistemi (III razred – električar) – 2 časa 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018.) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Konkurs se raspisuje za lica sa radnim iskustvom, pa pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018.)

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 102/14.i 42/16, član 7. i 8., kandidati su obavezni priložiti :

 

1.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;

2.Izvod iz matične knjige rođenih;

3.Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjesei (prilaže samo izabrani kandidat);

4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

9.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 21.08.2018. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu: JU „ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

09.08.2018