Poslovi - Oglas za posao

Profesor grupe predmeta zdravstvena struke (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor matematike - 11 časova na određeno vrijeme do 31.08.2019. /pripravnik /. – 1 izvršilac

2. Profesor njemačkog jezika - 2 časa na određeno vrijeme do 31.08.2019. / pripravnik /. – 1 izvršilac

3. Profesor grupe predmeta zdravstvena struke – 20 časova na određeno vrijeme do 31.08.2019. - dr. medicine /pripravnik/. – 1 izvršilac 

4. Profesor vježbi i praktične nastave zdravstvene struke - 22 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. - diplomirana medicinska sestra, viša medicinska sestra / pripravnik /. – 1 izvršilac

5. Profesor stručnih predmeta zdravstvene struke – 21 čas na određeno vrijeme do 31.08.2019. - dr.stomatologije / pripravnik /. – 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni Glasnik RS“ broj:1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj : 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni Glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni Glasnik RS” broj 102/14, 42/16)

 

Na osnovu člana 7. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. Glasnik RS“ broj: 102/14, 42/16), opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte, 

3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa .

 

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radnu odnos u srednjoj školi (“Sl. Glasnik RS“ broj 102/14, 42/16), a ona podrazumjeva:

 

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenim prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojim je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, 

2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,

3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 

4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 

5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke: vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na sljedeću adresu: JU “Srednjoškolski centar Prijedor“ u Prijedoru, Nikole Pašića broj 4, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta - NE OTVARATI. 

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske .

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, dužni su pristupiti inervjuu i testiranju koji će se obaviti dana 21.8.2018.godine u 10,00 časova u prostorijama JU „Srednjoškolski centar Prijedor’’ u Prijedoru.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

09.08.2018