Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik/nastavnica engleskog jezika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

1. VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA

- 3 izvršioca, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do završetka nastavnog procesa u školskoj 2018/19. godini, a najduže do 30.6.2019. godine.

2. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, za 12 časova redovne nastave sedmično, za školsku 2018/19. godinu, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3. NASTAVNIK MATEMATIKE

- 1 izvršilac - na neodređeno vrijeme, puna nastavna norma, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANjA

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, puna nastavna norma za školsku 2018/19.g., do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, 10 časova redovne nastave sedmično za školsku 2018/19. godinu, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5. NASTAVNIK RUSKOG JEZIKA

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, za 6 časova redovne nastave, za školsku 2018/19. godinu, do 31.08.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i 

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove iz Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 51/11, 19/12, 77/12) i Pravilnika o proceduri i kriterijuima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 102/14 i 45/16).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ( ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 102/14 i 45/16).

 

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti 21.8.2018. god. sa početkom u 10,30 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE Banja Luka od 8.8.2018. a traje od 9.8.2018. do 16.08.2018. godine.

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati“, slati na adresu:

JU Osnovna škola Sveti Sava

Ul. Vuka Karadžića bb

74450 Brod.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

09.08.2018