Poslovi - Oglas za posao

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnih i Nadzornih odbora

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 10
Jezici:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnih i Nadzornih odbora u javnim ustanov

Lokacija: Bijeljina1.direktora JZU Doma zdravlja Srebrenica,
2.direktora JU Centra za socijalni rad Srebrenica,
3.direktora JU Kulturni centar Srebrenica,
4.direktora Turističke organizacije Srebrenica,
5.direktora JU Dječiji vrtić „Poletarac“ Srebrenica,
6.direktora JP „JS RTV SREBRENICA“ Srebrenica,
7.3 člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Srebrenica,
8.3 člana Upravnog odbora JU Centra za socijalni rad Srebrenica,
9.3 člana Upravnog odbora JU Kulturni centar Srebrenica,
10.3 člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srebrenica,
11.3 člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Poletarac“ Srebrenica,
12.3 člana Nadzornog odbora JP „JS RTV SREBRENICA“ Srebrenica. 

II - Opis poslova
Direktori obavljaju poslove u skladu sa zakonom i statutom javnih ustanova i preduzeća.
Članovi Upravnih i Nadzornih obavljaju poslove u skladu sa zakonom i statutom javnih ustanova.

III - Mandat
Direktori se imenuju na mandat od 4 (četiri) godine.
Članovi Upravnih i Nadzornih odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine.

IV- Status
Aktom o imenovanju direktora zasniva se radni odnos na određeno vrijeme.
Aktom o imenovanju članova Upravnih i Nadzornih odbora ne zasniva se radni odnos. Članovi Upravnih i Nadzornih odbora ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa opštim aktom osnivača.

V - Opšti uslovi
-da su državljani Republike Srpske ili BiH;
-da su stariji od 18 godina;
-da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa;
-da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čini nepodobnim za obavljanje poslova na upražnjenim pozicijama;
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
-da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda i da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom;

VI -Posebni uslovi
Posebni uslovi za imenovanje pod rednim brojem 1.- direktor JZU Doma zdravlja Srebrenica
-visoka stručna sprema VSS- VII stepen (doktor medicine,doktor stomatologije, dipl. defektolog , diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik)
-5 godina rada u struci
-posjedovanje organizacionih sposobnosti
-dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova

Posebni uslovi za imenovanje pod rednim brojem 2.- direktor JU Centar za socijalni rad Srebrenica
-visoka stručna sprema –VVII stepen, Političkih nauka- smjer socijalni rad i socijalna politika, Menadžer socijalne politike i socijalne zaštite i druga ekonomska usmjerenja, Pravni fakultet, Filozofski fakultet – grupa za pedagogiju, psihologiju,sociologiju i socijalni rad i Defektološki fakultet);
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci;
-da ima položen stručni ispit;
-da ima potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojom se bavi Centar za socijalni rad;
-da posjeduje stručno znanje i dokazane rezultate u radu;
-da ne postoji sukob interesa u obavljanju funkcije.

Posebni uslovi za imenovanje pod rednim brojem 3.- direktor JU Kulturni centar Srebrenica
-visoka stručna sprema (VSS - VII stepen);
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci;
-poznavanje problematike u djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt;
-da posjeduje stručno znanje i dokazane rezultate u radu;
-da ne postoji sukob interesa u obavljanju funkcije.

Posebni uslovi za imenovanje pod rednim brojem 4.- direktor Turističke organizacije Srebrenica
-visoka stručna sprema (VII stepen - 180 ECTS bodova)
-najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci od čega najmanje jedna godina na rukovodećim poslovima u turističkom sektoru i
- aktivno znanje jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima.
-poznavanje problematike u djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt;
-da posjeduje organizacionih sposobnosti
-da ne postoji sukob interesa u obavljanju funkcije.

Posebni uslovi za imenovanje pod rednim brojem 5.- direktor JU Dječije obdanište „Poletarac“ Srebrenica
-visoka stručna sprema VII stepen – prosvjetna struka, Ekonomski ili Pravni fakultet);
-najmanje 5 godina radnog iskustva u predškolskom vaspitanju ili obrazovanju ili bilo kojem segmentu obrazovanja.
-posjedovanje organizacionih sposobnosti
-za direktora može biti imenovano lice sa završenom višom školom prosvjetno pedagoške struke
ukoliko ne bude prijavljeno kandidata sa završenom visokom stručnom spremom -VSS

Posebni uslovi za imenovanje pod rednim brojem 6.- direktor JP „JS RTV Srebrenica“ Srebrenica
-visoka stručna sprema (VSS – VII stepen)
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci;
-da ima potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojom se bavi javno preduzeće;
-da posjeduje stručno znanje i dokazane rezultate u radu;
-da ne postoji sukob interesa u obavljanju funkcije.

Posebni uslovi i kriterijumi za člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srebrenica:
- završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent ekonomskog, pravnog ili turističkog smjera i
- najmanje dvije godine radnog iskustva u struci;
-poznavanje problematike u djelatnosti kojom se bavi preduzeće ili ustanova;
-poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja;
-dokazani rezultati na ranijim poslovima;

Posebni uslovi i kriterijumi za člana Upravnog odbora i Nadzornog odbora su slijedeći:
-visoka (VII) ili viša (VI) stručna sprema;
-poznavanje problematike u djelatnosti kojom se bavi preduzeće ili ustanova;
-poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja;
-dokazani rezultati na ranijim poslovima;
Izuzetno za člana Upravnog odbora pored ispunjavanja ostalih uslova može se imenovati i kandidat koji ima najmanju srednju stručnu spremu (IV), ako nema kandidata sa VSS ili VŠS spremom.

VII- Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike“, broj:41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/08) i Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05, 97/16).

VIII- Potrebna dokumentacije
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-biografiju o kretanju u službi:
-uvjerenje o državljanstvu;
-uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
-ovjerenu kopiju diplome;
-ovjerenu kopiju lične karte
-potpisanu i od strane organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz podt. 3. I 6. V ovog konkursa;
-dokaz o radnom iskustvu (za pozicije 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10.)
-ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za pozicije 2 i 3)

Za sve kandidate će se službenim putem pribaviti uvjerenje o nekažnjavanju.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor i imenovanje će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni. Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmena koji proističe iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske u vezi prigovora na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene prijave te se iz tih razloga dokumenata priložena uz prijave neće vraćati kandidatima.

IX- Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave mogu biti dostavljene lično (šalter sala) ili putem pošte na adresu Opština Srebrenica sa naznakom za Komisiju za izbor i imenovanje Skupštine opštine Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb, 75 430 Srebrenica.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.08.2017