Poslovi - Oglas za posao

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 1
Jezici:

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA - OŠ “SRBIJA” CRKVINA

Lokacija: DobojDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktora škole  imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost. 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Za direktora JU Osnovne škole „Srbija“ Crkvina može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:
1.da je državljanin BiH;
2.da je punoljetan;
3.da je zdrastveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

Posebni uslovi:
1.da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2.da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3.da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4.ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji  vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:

1.izvod iz matične knjige rođenih;
2.uvjerenje o državljanstvu;
3.diplomu o završenoj stručnoj spremi;
4.potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetma koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
5.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
6.uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izato od nadležnog suda;
7.prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
8.preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
9.kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora Škola će zatražiti službenim putem od nadležnog CJB za izabranog kandidata po Instrukciji Ministarstva prosvjete i kulture broj: 07.020/610-17/10 od 26.01.2010.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog Ministarstva.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Srbija“ Crkvina, 76 239 Crkvina sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017