Poslovi - Oglas za posao

Konkurs za prijem nastavnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 7
Jezici:

Konkurs za prijem nastavnika - SŠC “NIKOLA TESLA” VUKOSAVLjE

Lokacija: DobojI- Na određeno vrijeme , do kraja školske 2017/18.godine , a najkasnije do 31.8.2018.godine, potrebni nastavnici, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,  za sljedeće nastavne predmete: 

1.Njemački jezik .........................................2 časa  sedmično (1 izvršilac),
2.Fizika.................................................... 2 časa sedmično (1 izvršilac), 
3.Pravo...................................................... 4 časa sedmično (1 izvršilac),
4.Stručna grupa predmeta za zanimanje kozmetički tehničar (estetska njega – 2 časa, kozmetologija -2 i praktična nastava – 6 časova sedmično)....10 časova sedmično (1 izvršilac),
5.Estetsko-korektivna kozmetika................ 2 časa sedmično (1 izvršilac)
6.Fizikalna medicina , anatomija i fiziologija 
................................................................. 4 časa  sedmično (1 izvršilac),
7.Osnovi elektrotehnike........................... 2 časa (1 izvršilac) 

II- Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa javne funkcije, potreban nastavnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, za sljedeće nastavne predmete: 

1. Ekonomska grupa predmeta ( 2 časa teorije i  4 časa praktične nastave) ................... 6 časova sedmično  (1 izvršilac). 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/2016) koje kandidati treba da ispunjavaju su: 

1.Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3.Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Repbulike Srpske“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i to:
1.Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju , sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent 
2.Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti  za rad sa učenicima,
3.Da ima položen stručni ispit  za rad u nastavi.

NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemajau položen stručni ispit , ali imaju jednu godinu radnog iskustva u struci. 

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži:  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida), 
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca), 

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci ( dostavlja kandidat koji bude izbaran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 
Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Bodovanje kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/2014 i 42/2016).
Testiranje  i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 21.8.2017.godine, u 12,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati  na adresu:
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA“, Ul. Omladinska bb, 74470 VUKOSAVLjE, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017