Poslovi - Oglas za posao

Prijem 2 profesora

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Matematika
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 2
Jezici:

Prijem 2 profesora - OSNOVNA ŠKOLA „PALE“

Lokacija: Istočno Sarajevo1. Profesor matematike,  puna norma - određeno vrijeme do povratka prof. matematike sa porodiljskog bolovanja - sa radnim iskustvom i  položenim stručniim  ispitom  - 1 izvršilac.
2. Profesor demokratije  (3 časa),  određeno vrijeme do 31.08.2018, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim  ispitom – jedan izvršilac. 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radno odnos  u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS br. 102/14. 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS br: 44/17, kao i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima, nastavnika stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik RS br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15). 
Opšti uslovi:
-da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti,  dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa - ne  starije od 6 mjeseci.

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva, ličnosti i morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugim maloljetnim licem. 
-Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz svojeručno potpisanu prijavu, sa adresom i brojem telefona  i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova, kao i  dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje,  ili ekvivalent.
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku  ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. 
4) uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca.
5) uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida.
6) uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Knkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Intervju sa kandidatima koji su ispunili uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave će se održati dana 22.08. 2017. godine  u 12,00 časova u prostorijama Škole
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu škole, sa naznakom „Prijava na konkurs“ putem pošte ili lično u sekretarijat Škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

JU OSNOVNA ŠKOLA „PALE“
Milana  Simovića 26.
71420 PALE
os194@teol.net


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017