Poslovi - Oglas za posao

Prijem 4 profesora

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 4
Jezici:

Prijem 4 profesora - OSNOVNA ŠKOLA „Milan Ilić Čiča Šumadijski“ Han Pijesak

Lokacija: Istočno Sarajevo1. Profesor/nastavnik matematike i fizike  – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 8 časova  sedmično (4+4) na određeno vrijeme do 31.8.2018.godine,
2. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 5 časova sedmično na određeno vrijeme do 31.8.2017.godine,
3. Profesor/nastavnik demokratije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 čas sedmično na određeno vrijeme do 31.8.2018.godine,
4. Profesor razredne nastave za rad u produženom boravku – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na puno radno vrijeme do 30.6.2018.godine. 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu – (,,Službeni glasnik RS, broj:1/2016“), uslove propisane članom 104. i 115.stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik RS, broj: 44/2017“), članom 2. 3. i 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik RS, broj:77/09, 86/10 i 25/14“), članom 7. 8. i 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik RS, broj:102/14, 45/2016“).


Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni Konkurs) sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za opšte uslove koje treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:
-da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( Uvjerenje o neosuđivanosti prilaže izabrani kandidat). 

Pored opštih uslova kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova konkursa:
-ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjenje o položenom stručnom ispitu,                                                  - - uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog-vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog-vojnog invalida.

Ukoliko kandidat prilaže kopije dokumenata, iste moraju biti ovjerene.
Dokumentacija prispjela na konkurs se vraća.
Intervjui sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u utorak, 22.8.2017.godine u 12,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na  intervjuu, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“.

JU OSNOVNA ŠKOLA „Milan Ilić Čiča Šumadijski“
Aleksandra Karađorđevića 10
71360 HAN PIJESAK
tel/faks: 057 / 557-216
e–mail: os184@skolers.net


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017