Poslovi - Oglas za posao

Prijem 3 radnika

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 3
Jezici: Engleski

Prijem 3 radnika - Poreska uprava Republike Srpske Banja Luka

Lokacija: Banja Luka1. Portparol Poreske uprave - Sjedište Poreske uprave, Odjeljenje za stručne poslove menadžmenta, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS.

- Opis poslova: Priprema prijedlog programa medijskog nastupa PU, odnosno program predstavljanja PU javnosti, izrađuje plan pojedinačnih medijskih kampanja vezanih za rokove podnošenja poreskih prijava. U saradnji sa Sektorom za usluge poreskim obveznicima kontinuirano ažurira eksternu internet prezentaciju PU. Zadužen je za razvoj profesionalne saradnje sa medijima. Priprema govore i izjave za direktora. Sarađuje sa rukovodiocima drugih organizacionih jedinica PU i pruža im savjete i sugestije kad je riječ o kontaktima sa javnošću. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje engleskog jezika.

2. Saradnik za poslove protokola - Sjedište Poreske uprave, Sektor za zajedničke poslove - Odjeljenje za pravne i administrativno-tehničke poslove, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

- Opis poslova: Prima podneske i drugu poštu upućenu Sjedištu, prikuplja, sređuje, kontroliše i tehnički obrađuje statističke i slične podatke prema metodološkim i drugim uputstvima. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

- Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska, tehnička ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja. 

3. Saradnik za administrativne poslove - Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za modernizaciju poslovanja, IT koordinaciju i podršku, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;
- Opis poslova: Prima, otvara, raspoređuje, evidentira i šalje svu poštu vezanu za rad Sektora. Pomaže u radu zaposlenima po pitanjima vezanim za administrativne poslove. Održava registar pristiglih i poslanih dokumenata i arhivira ih po prioritetu; fotokopira i distribuira dokumente vezane za rad Sektora. Pravi zabilješke na sastancima zaposlenih u Sektoru i distribuira zaključke. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

- Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska, upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poželjno poznavanje engleskog jezika. 

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, 
2) da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osuđivan, za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i 
5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, http://www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom. 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
1) ličnu kartu ili pasoš; 
2) diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Sl. glasnik RS“, br. 73/10, 104/11 i 84/12); 
3) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs. 

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana: 18.09.2017. godine (ponedeljak) u 9:00 sati. 

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banja Luci.
Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
1) diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi; 
2) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja; 
3) uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske i 
4) uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. 
5) uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u listu „Glas Srpske“. 

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. 

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Poreske uprave: http://www.poreskaupravars.org.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017