Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik (m/ž)

Vrsta edukacije Bachelor
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Zenica
Broj pozicija 1
Jezici:

Stručni saradnik za rješavanje jednostavnih upravnih stvari (m/ž)

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna", broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona

 

 

5 / 687

 

- Stručni saradnik za rješavanje jednostavnih upravnih stvari - 1 (jedan) izvršilac 

 

Opis poslova: rješavanje jednostavnih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku u oblasti radnih odnosa; vođenje postupaka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i pripremanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, te zastupanje Ministarstva pred sudom u jednostavnim postupcima; izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije u oblasti radnih odnosa; praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti radnih odnosa, te izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala; obavlja druge poslove vezane za zapošljavanje, koji nisu izričito navedeni, a proizlaze iz zakona i podzakonskih akata i spadaju u djelokrug radnog mjesta.

 

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII/1 stepen - pravni fakultet, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje tri godine (sa stečenih 180 ECTS) bodova, bečeler pravne struke, bečeler upravne struke, 

- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci poslije sticanja diplome visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

 

 

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), 

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa, 

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/18 )

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Kučuković br. 2, 72000 Zenica

sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona"

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,

ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

12.06.2018