Poslovi - Oglas za posao

Asistent 150 pozicija na Univerzitetu u Sarajevu (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 150
Jezici:

Asistent  (m/ž)

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ , broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-512/18 od 11. 05. 2018. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

 

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

 

Uvjeti:

 

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

 

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta su:

- završen odgovaraju ći ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosje čnom ocjenom 8 ili 3,5

- prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta).

 

UMJETNIČKONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

 

Uvjeti:

 

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 97. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

 

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta su:

- završen odgovaraju ći prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosje čnom ocjenom 8 ili 3,5

- prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta).

 

NAUČNOISTRAŽIVAČKO ZVANJE STRUČNI SARADNIK 

 

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i 31. Zakona o naučnoistraživa čkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

 

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživa čko zvanje stručnog saradnika su:

- odgovarajuća visoka stručna sprema (najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživa čke sposobnosti

- prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta).

 

OBLASTI/PREDMETI ZA KOJE SE VRŠI IZBOR PO ORGANIZAC IONIM JEDINICAMA

 

1. UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 819 943

 

1.1. Umjetničkonastavno zvanje asistent

 

1.1.1. Asistent za oblast Grafički dizajn, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

1.1.2. Oblast Fotografija, 1 izvršilac sa punim radnim vre menom

 

2. UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOST, Obala Kulina bana 11, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 550 084; 033 215 277

 

2.1. Umjetničkonastavno zvanje asistent

 

2.1.1. Asistent za oblast Gluma i glumačka sredstva, 6 izvršilaca sa punim radnim vremenom

2.1.2. Asistent za oblast Audio-vizuelna umjetnost, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

2.1.3. Asistent za oblast Filmska umjetnost, 1 izvršilac s a punim radnim vremenom

2.1.4. Asistent za oblast Dramaturgija, 1 izvršilac sa pun im radnim vremenom

2.1.5. Asistent za oblast Scenarij, 1 izvršilac sa punim r adnim vremenom

2.1.6. Asistent za oblast Produkcija, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

 

3. UNIVERZITET U SARAJEVU - ARHITEKTONSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 226 534

 

3.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

3.1.1. Asistent za oblast Arhitektonsko projektovanje, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

3.1.2. Asistent za oblast Konstruktivni sistemi, 1 izvršil ac sa punim radnim vremenom

 

4. UNIVERZITET U SARAJEVU - EKONOMSKI FAKULTET, Trg oslobođenja – Alija Izetbegovi ć 1, 71000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 253 762

 

4.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

4.1.1. Asistent za oblast Menadžment i organizacija, 1 izv ršilac sa punim radnim vremenom

4.1.2. Asistent za oblast Računovodstvo i revizija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

4.1.3. Asistent za oblast Menadžment i informacioni sistem i, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

4.1.4. Asistent za oblast Razvoj poslovnih informacionih sistema, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

4.1.5. Asistent za oblast Marketing, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

4.1.6. Asistent za oblast Poslovno pravo, 1 izvršilac sa p unim radnim vremenom

4.1.7. Asistent za oblast Finansije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

4.1.8. Asistent za oblast Kvantitativna ekonomija, 2 izvrš ioca sa punim radnim vremenom

 

5. UNIVERZITET U SARAJEVU -  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 250 706

 

5.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

5.1.1. Odsjek za automatiku i elektroniku - Asistent za oblast Automatika i elektronika, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.2. Odsjek za elektroenergetiku – Asistent za oblast El ektroenergetika, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.3. Odsjek za računarstvo i informatiku – Asistent za oblast Ra čunarstvo i informatika, 3 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.4. Odsjek za telekomunikacije – Asistent za oblast Tel ekomunikacije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

6. UNIVERZITET U SARAJEVU - FARMACEUTSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 586 183

 

6.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

6.1.1. Asistent na predmetima Farmakognozija i hemija droga I i Farmakognozija i hemija droga II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.2. Asistent na predmetima Kontrola lijekova I i Kontrola lijekova II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.3. Asistent na predmetima Toksikološka hemija I i Toks ikološka hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.4. Asistent na predmetu Bromatologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.5. Asistent na predmetima Fizikalna hemija I i Fizikalna hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova I, 1 izvrši lac sa punim radnim vremenom

6.1.7. Asistent na predmetima Klinička biohemija I i Klinička biohemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.8. Asistent na predmetima Oblikovanje lijekova I i Oblikovanje lijekova II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.9. Asistent na predmetima Industrijska farmacija I i Industrijska farmacija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.10. Asistent na predmetu Farmaceutska informatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.11. Asistent na predmetima Farmakologija I i Farmakologija II, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

 

a) za pozicije 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.8. i 6.1.9. – uvjet završen farmaceutski fakultet

b) za poziciju 6.1.4. – uvjet završen farmaceutski,  veterinarski ili poljoprivredni fakultet,

c) za poziciju 6.1.5. – uvjet završen fakultet hemijskih nauka

d) za pozicije 6.1.6, 6.1.7. i 6.1.11. – uvjet završen farmaceutski ili medicinski fakultet

e) za poziciju 6.1.10. – uvjet završen farmaceutski  ili fakultet informatičkih nauka.

 

7. UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA, Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 251 013

 

7.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

7.1.1. Asistent na predmetu Arapski jezik na Katedri Filologije Kur’ana, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

7.1.2. Asistent za oblast Psihologija na Katedri religijske pedagogije i psihologije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

8. UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 263 880; 061 563 230

 

8.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

8.1.1. Asistent za oblast Politologija, 1 izvršilac sa pun im radnim vremenom

 

9. UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 561 291

 

9.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

9.1.1. Asistent za oblast Kriminalistika, 1 izvršilac sa p unim radnim vremenom

9.1.2. Asistent za oblast Kriminologija, 1 izvršilac sa pu nim radnim vremenom

9.1.3. Asistent za oblast Sigurnosne studije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

10. UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA, Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 211 537

 

10.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

10.1.1. Asistent za oblast Bazični sportovi, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

10.1.2. Asistent za oblast Timski sportovi, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

10.1.3. Asistent za oblast Zimski sportovi, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

10.1.4. Asistent za oblast Sportovi, 1 izvršilac sa punim r adnim vremenom

10.1.5. Asistent za oblast Metodika i metodologija u sportu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

10.1.6. Asistent za oblast Borilački sportovi, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

11. UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 569 814

 

11.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

11.1.1. Asistent za oblasti: Okolinsko zdravlje i Opšti zdr avstveni predmeti, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

11.1.2. Asistent za oblasti: Zaštita i njega individualnog zdravlja, Zaštita i njega zdravlja zajednice, Predm et:

 

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje, 1 izvršila c sa punim radnim vremenom

 

12. FAKULTET ZA UPRAVU U SARAJEVU, Igmanska ulica 40A, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 553 835; 062 815 425

 

12.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

12.1.1. Asistent za Upravno-pravnu oblast, 1 izvršilac sa p unim radnim vremenom

 

13. UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 253 111

 

13.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

13.1.1. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, savremeni engleski jezik (predmeti: Savremeni engleski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6), OPĆI PREDMET (predmeti: Engleski jezik 1 i 2) na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.2. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA) , GRANA: BOSNISTIKA, KROATISTIKA, SRBISTIKA, BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK (OPĆI PREDMET – Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2 na odsjecima za anglistiku, germanistiku, orijentalnu filologiju, romanistiku, slavenske jezike i književnosti, filozo fiju, historiju, historiju umjetnosti, arheologiju, komparativnu književnost i bibliotekarstvo, pedagogiju, psihologiju i sociologiju) na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.3. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: OPĆA ARHEOLOGIJA (predmeti: Uvod u arheologiju 2, Arheološki praktikum 1 i 2, Arheološka teorija), PRETHISTORIJA (predmeti: Paleolit i mezolit, Litičke industrije starijeg kamenog doba, Stručni rad iz prethistorijske arheologije Bosne i Hercegovine), PRETHISTORIJA, ANTIKA, SREDNJI VIJEK (predmeti: Stručni rad iz prethistorijske, antičke i srednjovjekovne arheologije susjednih zemalja), ANTIKA (predmeti: Historija Ilirika I), na Odsjeku za historiju, Katedra za arheologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.4. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, ARABISTIKA (predmeti: Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika, Morfologija arapskog jezika, Morfosintaksa arapskog jezika 2, Sintaksa arapskog jezika 3 i 4, Stara arapska književnost, Klasi čna arapska književnost, Moderna arapska književnost 1 i 2), na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerzitetu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.5. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, TURKOLOGIJA (predmeti: Fonetika i fonologija turskog jezika, Osnove morfologije turskog jezika, Morfologija turskog jezika, Uvod u sintaksu turskog jezika, Sintaksa turskog jezika 1, Sintaksa turskog jezika 2, Sintaksa infinitnih formi, Pragmatika turskog jezika, Tvorba riječi u turskom jeziku 1, Tvorba riječi u turskom jeziku 2), na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.6. ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, IRANISTIKA (predmeti: Uvod u perzijski jezik, Osnove morfologije perzijskog jezika, Morfologija perzijskog jezika 1 i 2, Stara perzijska književnost, Pretklasi čna perzijska književnost, Tvorba rije či u perzijskom jeziku, Sintaksa perzijskog jezika, Leksikologija perzijskog jezika, Lingvistička stilistika perzijskog jezika, Perzijski jezik u upotrebi, Savremena ortografija perzijskog jezika, Uvod u perzijsku paleografiju), na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.7. Asistent za oblast PSIHOLOGIJA na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.8. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUK E, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANE: SISTEMSKA SOCIOLOGIJA (predmet: IP Primijenjena sociologija FIL SOC 310), POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmet: Socijalna ekologija), OBLASTI: ETNOLOGIJA/ANTROPOLOGIJA (predmeti: Savremene teorije u etnologiji i kulturnoj antropologiji), NACIONALNA ETNOLOGIJA (predmeti: Uvod u etnologiju, Etnologija u BiH od 1945. godine do danas, Etnologija bosanskohercegovačkog društva, Etnologija Balkana), OPĆA ETNOLOGIJA (predmeti: Uvod u paleoetnologiju, Etnologija Evrope, Uvod u etnomuzikologiju), na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa

punim radnim vremenom

13.1.9. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANE: OPĆA PEDAGOGIJA, POSEBNE PEDAGOGIJE, SPECIJALNE ODGOJNE DISCIPLINE, PREDMETI: Uvod u pedagogiju FIL PED 113, Osnovi obiteljske pedagogije FIL PED 116, Osnovi predškolske pedagogije FIL PED 121, Intraobiteljska dinamika FIL PED 117, Pedagogija razvoja djeteta FIL PED 122, Socijalna pedagogija FIL PED 212, Specijalna pedagogija 1 FIL PED 104, Specijalna pedagogija 2 FIL PED 105, Specijalna pedagogija 3 FIL PED 204, Specijalna pedagogija 4 FIL PED 205 na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.2. Naučnoistraživa čko zvanje stručni saradnik

13.2.1. Stručni saradnik u Centru za naučnoistraživa čki rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

 

14. UNIVERZITET U SARAJEVU - GRAĐEVINSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 278 402

 

14.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

14.1.1. Asistent za oblast Konstrukcije, 1 izvršilac sa pun im radnim vremenom

14.1.2. Asistent za oblast Saobraćajnice, 1 izvšilac sa punim radnim vremenom

14.1.3. Asistent za naučnu oblast Geodezija i geoinformatika, 1 izvršilac s a punim radnim vremenom

 

15. UNIVERZITET U SARAJEVU - MEDICINSKI FAKULTET, Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo

 

15.1. Naučnonastavno zvanje asistent, kontakt telefon: 033 443 420 lok. 204; 061 860 675

 

15.1.1. Asistent za oblast Fiziologija čovjeka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.1.2. Asistent za oblast Epidemiologija i biostatistika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.1.3. Asistent za oblast Higijena i zdravstvena ekologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.1.4. Asistent za oblast Medicinska biohemija, 1 izvršila c sa punim radnim vremenom

15.1.5. Asistent za oblast Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

15.2. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

 

15.2.1. Stručni saradnik za oblast Anatomija čovjeka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.2.2. Stručni saradnik za oblast Patologija, 1 izvršilac sa pu nim radnim vremenom

15.2.3. Stručni saradnik za oblast Sudska medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.2.4. Stručni saradnik za oblast Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

15.2.5. Stručni saradnik za oblast Epidemiologija i biostatistika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.2.6. Stručni saradnik za oblast Medicinska mikrobiologija, parazitologija i virusologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.2.7. Stručni saradnik za oblast Imunologija, 1 izvršilac puni m radnim vremenom

15.2.8. Stručni saradnik za oblast Interna medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.2.9. Stručni saradnik za oblast Hirurgija, 1 izvršilac sa pun im radnim vremenom

15.2.10. Stručni saradnik za oblast Molekularna medicina, 1 izvrš ilac sa punim radnim vremenom

 

a) za poziciju 15.2.4. – uvjet 1 izvršilac završen medicinski fakultet i 1 izvršilac završen filozofsk i fakultet – odsjek psihologija

b) za poziciju 15.2.5. – uvjet završen ekonomski fa kultet

c) za ostale pozicije – uvjet završen medicinski fa kultet

 

16. UNIVERZITET U SARAJEVU - MUZIČKA AKADEMIJA, Josipa Štadlera 1, 71 000 Sarajevo, k ontakt telefon: 033 444 896

 

16.1. Umjetničkonastavno zvanje asistent

 

16.1.1. Asistent za oblast Kompozicija (Kompozicija I-X, Orkestracija I-VI, Osnovi kompozicije i orkestracije I-II I Analiza orkestarskih partitura I-II), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

16.1.2. Asistent za oblast Klavir glavni predmet zanimanja (Klavir glavni predmet zanimanja –X, Klavir, literature i interpretacija I-II, Metodika nastave klavira i praktikum I-IV, Historija i razvoj pijanizma I, Korepeticija I-VI, Sviranje s lista I-II, Korepeticija i sviranje s lista I-II), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

16.1.3. Asistent za oblast Flauta (Flauta I-X, Metodika nastave flaute i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duvače I-X, Sviranje orkestarskih dionica I-VIII, Sviranje s lista i studij orkestarskih dionica I-VIII, Koncertna praksa I-VIII), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

16.1.4. Asistent za oblast Violina (Violina I-X, metodika nastave violine i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

16.1.5. Asistent za oblast Horna (Horna I-X, Metodika nastave horne i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

16.1.6. Asistent za oblast Fagot (Fagot I-X, Metodika nastave fagota i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duvače I-X), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

16.1.7. Asistent za oblast Kontrabas (Kontrabas I-, Metodika nastave kontrabasa i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

17. UNIVERZITET    U    SARAJEVU    -    INSTITUT    ZA    GENETIČKO    INŽENJERSTVO    I BIOTEHNOLOGIJU, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 220 926; 033 442 891

 

17.1. Naučnoistraživa čko zvanje stručni saradnik

 

17.1.1. Stručni saradnik za oblast Genetika, 1 izvršilac sa puni m radnim vremenom (uvjet - najmanje bachelor inženjerske genetike ili bachelor inženjerske mikro biologije)

 

18. UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA JEZIK, Hasana Kikića 2, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 200 117; 061 864 266

 

18.1. Naučnoistraživa čko zvanje stručni saradnik

 

18.1.1. Stručni saradnik za oblast Lingvistika – bosanski, hrvat ski i srpski jezik (Odjeljenje za standardni jezik i Odjeljenje za leksikografiju), 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

 

19. UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE Z LOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA, Halida Nazečića 4 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 561 363

 

19.1. Naučnoistraživa čko zvanje stručni saradnik

 

19.1.1. Stručni saradnik iz oblasti pravnih nauka, 1 izvršilac s a punim radnim vremenom

 

20. UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET, Skende rija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 204 549

 

20.1. Naučnonastavno zvanje asistent

20.1.1. Asistent za oblast Pedagogija (predmeti: Opća pedagogija I i II, Školska pedagogija, Školska i  obiteljska

pedagogija, Obiteljska pedagogija, Didaktika I i II, Savremeni didaktičko-metodički pristupi u odgoju i

obrazovanju, Razvoj i evaluacija kurikuluma, Savjetodavni rad sa roditeljima, Predškolska pedagogija I i

II), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

20.1.2. Asistent za oblast Intelektualne i razvojne teško će (predmeti: Uvod u inkluzivnu edukaciju, Intelektualne

teško će,  Rehabilitacijski  programi  u  radu  sa  djecom  sa  intelektualnim  teško ćama,  Edukacijsko

rehabilitacijska dijagnostika; Specijalna pedagogija; Metodika rada s djecom sa lakim intelektualnim

teško ćama, Metodika rada s djecom sa umjerenim i težim in telektualnim teško ćama, Metodika rada u

specijalnoj pedagogiji, Edukacijsko rehabilitacijska procjena predškolske djece, Edukacijske strategij e u

radu sa djecom sa ADHD-om, Specijalna edukacija i rehabilitacija), 1 izvršilac sa punim radnim

vremenom

20.1.3. Asistent za oblast Surdoaudiologija (predmeti: Opća surdoaudiologija, Senzorna ošte ćenja, Znakovni

jezik, Alternativna i augmentativna komunikacija, Metodika razvoja govora, Logopedija, Rehabilitacijska

surdoaudiologija, Kognitivni razvoj osoba ošte ćenog sluha, Govorno jezički razvoj osoba ošte ćenog sluha,

Profesionalna rehabilitacija), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

20.1.4. Asistent za predmete: Matematika I, II i III, Osnovi informatike i računarstva, Učenje na daljinu,

Programiranje, Baze podataka, Informatika i obrazovne tehnologije, Internet i WEB programiranje,

Osnove kompjuterske geometrije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

21. UNIVERZITET U SARAJEVU – POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 225 727 lok. 105

 

21.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

21.1.1. Asistent na predmetu Ishrana biljaka, 1 izvršilac s a punim radnim vremenom

 

22. UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET, Obala Kul ina bana 7, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 206 360

 

22.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

22.1.1. Asistent za oblast Međunarodno pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vremeno m

22.1.2. Asistent za oblast Građansko pravo i građansko procesno pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

22.1.3. Asistent za oblast Krivično procesno pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vrem enom

22.1.4. Asistent za oblast Finansijsko pravo, 1 izvršilac s a punim radnim vremenom

22.1.5. Asistent za oblast Komparativno pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

22.2. Istraživačko zvanje stručni saradnik

 

22.2.1. Stručni saradnik za oblast Upravno pravo i uprava, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

22.2.2. Stručni saradnik za oblast Građansko pravo i građansko procesno pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

22.2.3. Stručni saradnik za oblast Krivično pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

22.2.4. Stručni saradnik za oblast Pravno-ekonomske nauke, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

22.2.5. Stručni saradnik za oblast Komparativno pravo, 1 izvršil ac sa punim radnim vremenom

 

23. UNIVERZITET U SARAJEVU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 723 778

 

23.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

23.1.1. Asistent za oblasti: Mikrobiologija i Biologija ćelije na Odsjeku za biologiju, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

23.1.2. Asistent za oblast Teorijska kompjuterska nauka na Odsjeku za matematiku, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

23.1.3. Asistent za oblasti: Društvena geografija i Turizam na Odsjeku za geografiju, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

23.1.4. Asistent za oblasti: Biotehnologija i Radiohemija na Odsjeku za hemiju, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

23.2. Naučnoistraživa čko zvanje stručni saradnik

 

23.2.1. Stručni saradnik za oblast Teorijska fizika na Odsjeku za fiziku, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

24. UNIVERZITET U SARAJEVU - ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreba čka 20, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 812 492

 

24.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

24.1.1. Asistent za oblast Zaštita šuma i urbanog zelenila,  1 izvršilac sa punim radnim vremenom

24.1.2. Asistent za oblast Ekologija šuma i urbanog zelenil a, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

25. UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 729 158

 

25.1. Naučnonastavno zvanje asistent

 

25.1.1. Asistent za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine, 3 izvršioca sa puni m radnim vremenom

25.1.2. Asistent za oblast Zdravstvena zaštita životinja, 1  izvršilac sa punim radnim vremenom,

25.1.3. Asistent za oblast Temeljne nauke veterinarske medicine, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

25.1.4. Asistent za oblast Veterinarsko-higijenski nazdor proizvodnje, prerade i prometa hrane, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

25.1.5. Asistent za oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

25.2. Naučnoistraživa čko zvanje stručni saradnik

 

25.2.1. Stručni saradnik za oblast Zdravstvena zaštita životinja , 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

25.2.2. Stručni saradnik za oblast Preventivne mjere u animalnoj prozvodnji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

26. NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BiH, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 275 420

 

26.1. Naučnoistraživa čko zvanje stručni saradnik

 

26.1.1. Stručni saradnik za oblast Bibliotekarstvo (Konzervator, Katalogizator, Saradnik za razvoj univerzitetskih i specijalnih biblioteka), 3 izvršioca sa punim radnim vremenom

 

a) konzervator – uvjet završen ALU/PMF (Konzervacij a i restauracija)

b) katalogizator i saradnik za razvoj univerzitetskih i specijalnih biblioteka – uvjet završen filozof ski fakultet (Komparativna književnost i bibliotekarstvo)

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika; prednost imaju kandidati koji imaju položen stru čni ispit za bibliotekara

 

27. UNIVERZITET U SARAJEVU – ORIJENTALNI INSTITUT, Zmaj a od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 799 649; 033 225 353

 

27.1. Naučnoistraživa čko zvanje stručni saradnik

 

27.1.1. Stručni saradnik bibliotekar, 1 izvršilac sa punim radni m vremenom

27.1.2. Stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

 

28. REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU, Obala Kulina bana 7/II, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 263 732

 

28.1. Istraživa čko zvanje stručni saradnik

 

28.1.1. Stručni saradnik – edukativni programi u Centru za inter disciplinarne studije, 3 izvršioca sa punim

radnim vremenom (završen studij društvenih, humanis tičkih ili medicinskih nauka sa najmanje 300

ECTS bodova)

28.1.2. Stručni saradnik – projekt menadžer u Centru za interdis ciplinarne studije, 1 izvršilac sa punim

radnim vremenom (završen ekonomski fakultet)

28.1.3. Stručni saradnik u Centru za razvoj i podršku istraživa čkom radu, 4 izvršioca sa punim radnim

vremenom (2 izvršioca – završen ekonomski fakultet  - finansije i menadžment, 1 izvršilac – završen

studij umjetnosti, 1 izvršilac – završen studij teh  ničkih nauka)

 

Uz pisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije, kandidati dostavljaju slijedeće dokumente i dokaze:

 

- Diplomu o završenoj odgovaraju ćoj visokoj stručnoj spremi u odnosu na poziciju na organizacionoj jedinici na koju se prijava odnosi (VSS) ili Diplome o završenom I i II ciklusu, odnosno int egriranom studiju sa Dodatkom diplomi - original ili ovjerenu fotokopiju;

- Prijevod/i inostranih diplome/a – original/e ili ov jerenu/e fotokopiju/e;

- Rješenje/a o priznavanju inostrane visokoškolske kv alifikacije ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku – original/e ili ovjerenu/e fotokop iju/e;

- Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojed inih predmeta za VSS - original ili ovjerenu fotokopiju;

- Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi;

- Potvrdu ili drugi dokument kojim kandidat dokazuje da je nosilac priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta) - original ili ovjerenu fotokopiju;

- Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;

- Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu f otokopiju;

- Uvjerenje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo;

- Dokaz o iskazanim naučnoistraživa čkim, odnosno umjetničkoistraživa čkim sposobnostima i uspjesima (za pozicije stručnog saradnika obavezno)

- Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti, kao i ostale dokaze ukoliko ih posjeduju;

- Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje asistent i naučnoistraživa čko zvanje stručni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživa čkoj djelatnosti i Statutom Univerziteta u Sarajevu;

 

Kandidati koji budu izabrani zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru Senata Univerziteta u Sarajevu.

 

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvj erenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

 

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon organizacione jedinice, naznačen u Konkursu.

 

KONKURS OSTAJE OTVOREN DO 28. 05. 2018. GODINE.

 

Prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte na adrese organizacionih jedinic a na koje se prijava odnosi, uz naznaku „Prijava na Konkurs“ i naznaku pozicije naučnonastavnog ili umjetničkonastavnog ili naučnoistraživa čkog zvanja za koje se prijavljuje.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

16.05.2018