Poslovi - Oglas za posao

Pomoćnik ministra (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Elektrotehnika, Informatika
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Pomoćnik ministra u Sektoru za komunikacije i informatizaciju (m/ž)

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

 

za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

 

u Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

 

SEKTOR ZA KOMUNIKACIJE I INFORMATIZACIJU

 

1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za komunikacije i informatizaciju

 

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Sektorom i odgovoran je za zapošljavanje ljudskih potencijala; Koordinira rad unutrašnjih organizacionih jedinica; osigurava zakonito, efikasno, transparentno i ekonomično izvršavanje poslova i zadataka; predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga Sektora; učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata vezanih za izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga Sektora; razvija saradnju i učestvuje u zajedničkim aktivnostima u okviru Sektora Ministarstva; rukovodi aktivnostima na izradi godišnjeg i periodičnih programa rada Sektora i odgovara za njihovo izvršenje; inicira kontakte, razvija i jača saradnju sa državnim, entitetskim i nadležnim institucijama Brčko Distrikta; razvija saradnju sa zemljama regiona na razmjeni zajedničkih iskustava u vezi sa EU legislativnim procesima, prikuplja „dobru praksu i iskustva“ i informiše zainteresirane subjekte; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar i zamjenik ministra.

 

Posebni uslovi: završen elektrotehnički fakultet ili fakultet informacionih tehnologija ili fakultet za transport i komunikacije, smjer komunikacije (VII/1 stepen); najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen stručni ispit.

 

Status: rukovodeći državni službenik.

 

Broj izvršilaca: jedan (1).

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.

 

Napomena za sve kandidate:

 

-       Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-       Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-       Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

 

Potrebni dokumenti:

 

I Ovjerene kopije:

 

-      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca.

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva.

 

II Svojeručno potpisan:

 

-       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva komunikacija i transporta BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 23.05.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: 

 

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

 

“Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH”

 

71000 Sarajevo, Trg BiH br. 1/IV

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

16.05.2018