Poslovi - Oglas za posao

Naučni saradnik (m/ž)

Vrsta edukacije PhD
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

UNIVERZITET U SARAJEVU

Institut za istraživanje zločina protiv

čovječnosti i međunarodnog prava

S A R A J E V O

 

Na osnovu čl. 29. i 31. stav (1) tačka d) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), na prijedlog Vijeća Instituta i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj 01-394/18, od 25.04.2018. godine, direktor Instituta objavljuje

 

KONKURS

ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

 

Raspisuje se konkurs za izbor u naučno zvanje:

  • Naučni saradnik - 1 izvršilac, puno radno vrijeme

Opći uvjeti:

- naučno zvanje doktora iz oblasti društvenih nauka-pravne nauke ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;

- najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;

- pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

- Izbor u zvanje naučnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Potrebna dokumentacija:

- prijava na konkurs;

- diploma o naučnom stepenu doktora pravnih nauka;

- naučne radove;

- biografiju sa bibliografijom;

- dokazi o učešću u istraživanjima iz oblasti zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;

- prosjek ocjena sa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za kandidate sa stepenom trećeg ciklusa studija iz naučne oblasti za koje se bira;

- uvjerenje o državljanstvu.

 

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa odlukom o izboru u naučno zvanje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na web stranici Instituta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Halida Nazečića br. 4, Sarajevo sa naznakom “Za Konkurs“

16.05.2018