Poslovi - Oglas za posao

Direktor škole (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“broj: 23/17 i 33/17), Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/18) i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Vrhbosna“ broj: 237/18 od 07.05.2018.godine, objavljuje se

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/CE JU OŠ “VRHBOSNA” SARAJEVO

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora/ce JU OŠ „Vrhbosna“objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana, 19.02.2018. godine.

_________________________________________________________________________________

Na osnovu člana 94. i člana 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 23/17 i 33/17), člana 3. i 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/18) i

Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovne škole "Vrhbosna" Sarajevo, broj: 238/18 od 07.05.2018.godine, raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

na period od četiri godine

 

I - USLOVI KONKURSA

Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat za direktora škole je dužan da ispunjava i sljedeće uslove:

a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše,

b) da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi,

c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,

d) da ima najmanje zvanje mentora,

e) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,

f) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom),

g) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,

h) da nema privatni finansijski ineteres u školi u kojoj se kandiduje za direktora,

i) da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti,

j) da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima,

k) da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,

l) da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima

Federacije Bosne i Hercegovine,

m) da nije lice razriješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora,

 

II - SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):

1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu sa kontakt podacima i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs

2. Kratku biografiju

3. Izvod iz matične knjige rođenih

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa)

5. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

7. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili pedagoškopsihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima

8. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja

9. Izjava ovjerena kod nadležnog općinskog organa da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, kao i da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,

10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,

11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine

12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora i da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH

13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da nije lice koje je razriješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora

 

NAPOMENA:

Ljekarsko uvjerenje, izdato od strane javne zdravstvene ustanove, izabrani kandidat dostavlja školi po imenovanju direktora škole.

Uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora, izabrani kandidat dostavlja školi po imenovanju.

 

III - KONKURSNI ROK

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, te je krajnji rok za dostavu dokumentacije utorak, 29.05.2018. godine.

 

IV – VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE

Direktor škole će se imenovati na period od četiri godine.

 

V - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA O REZULTATIMA KONKURSA

Školski odbor će u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na javni konkurs.

 

VI - DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati dostavljaju poštom preporučeno na adresu: JU OŠ „Vrhbosna“

Baruthana 60, 71 000 Sarajevo ili lično sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole - ne otvaraj (Otvara komisija)“.

 

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

16.05.2018