Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik (m/ž)

Vrsta edukacije Bachelor
Kategorije: Saobraćaj i komunikacije, Mašinstvo
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Stručni saradnik za nadzor i kontrolu funkcionalnosti mirujućeg saobraćaja (m/ž)

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjev Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika 

u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo

 

06 / 1039

 

01. Stručni savjetnik za utvrđivanje mreže linija i redova vožnje - 1(jedan) izvršilac, u Ministarstvu saobraćaja

02. Stručni saradnik za nadzor i kontrolu funkcionalnosti mirujućeg saobraćaja - 1(jedan) izvršilac, u Ministarstvu saobraćaja

03. Stručni savjetnik za izgradnju puteva i održavanje objekata na putu - 1(jedan) izvršilac, u Ministarstvu saobraćaja - Direkcija za puteve

 

 

01.Opis poslova: Obavlja poslove utvrđivanja mreže linija, optimalizacije mreže linija, praćenje prijevoznih zahtjeva javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu, analizira i prati kvalitet prijevoza i stepen zadovoljstva korisnika, prati pravce saobraćajnih tokova i protoka putnika i vrši analize registrovanih linija „red vožnje", poslove izrade registra redova vožnje u Kantonu Sarajevo kao i poslove registracije linija, ostvaruje saradnju sa svim subjektima kojima je povjerena djelatnost javnog linijskog prijevoza u Kantonu, praćenje realizacije i analiza obavljanja javnog linijskog prijevoza tj. realizacije registrovanih redova vožnje, priprema izmjenu organizacije i vođenja linija i stajališta te produženje postojećih linija, uvođenje novih linija i drugo, sarađuje sa nadležnom inspekcijom, obavlja poslove brisanja reda vožnje. Obavlja poslove definisanja elemenata za utvrđivanje mreže linija, poslove izrade registra redova vožnje u Kantonu Sarajevo kao i poslove registracije linija, ostvaruje saradnju sa svim prijevoznicima u Kantonu, priprema informacije za javnost o stanju u javnom prijevozu na dnevnoj bazi, sarađuje sa nadležnom inspekcijom daje prijedloge za brisanje redova vožnje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

02.Opis poslova: Prati i analizira ekspoataciju javnih garaža i parkirališta, predlaže lokacije za otvaranje novih javnih garaža i parkirališta, vrši kontrolu naplate parkinga i javnih garaža, prati funkcionalnost sistema naplate parkinga, priprema saglasnosti za rezervaciju parking mjesta na opštim parkiralištima, priprema saglasnosti za ustupanje saobraćajnih površina za druge sadržaje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

03.Opis poslova : Priprema prijedloge plana i programa izgradnje i održavanja objekata na putu, priprema izvještaje o stanju objekata, procjenjuje oštećenja i predlaže mogućnost alternativnih rješenja, učestvuje u definisanju ciljeva u procesu planiranja, dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova izgradnje i održavanja objekata na putu, prati i predlaže tehničko tehnološko i organizaciono unaprijeđenje u ovoj oblasti, učestvuje u realizaciji ugovora za izgradnju i održavanje objekata, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

Za poziciju 01.

- Stečena diplama visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet za saobraćaj,

- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- položen stručni ispit

 

 

Za poziciju 02.

- Stečena diplama visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklus Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet za saobraćaj ili mašinski fakultet

- najmanje jedna(1) godina radnog staža ili radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

- položen stručni ispit

 

 

Za poziciju 03.

- Stečena dipolama visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet za saobraćaj ili građevinski fakultet

- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- položen stručni ispit

 

 

Prijavljivanje na konkurs:

01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba. 

02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicije 02.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i: 

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), 

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa 

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. 

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. 

Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata. 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18). 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH 

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO

sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika 

u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

16.05.2018