Poslovi - Oglas za posao

Stručni savjetnik za strateško planiranje (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo, Ekonomija
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

 

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

 

u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Stručni savjetnik za koordinaciju pravnog prilagođavanja propisima Evropske unije

 

1/02 Stručni savjetnik za strateško planiranje

 

SEKTOR ZA POLJOPRIVREDU, PREHRANU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

 

Odsjek za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata

 

1/01 Stručni savjetnik za koordinaciju pravnog prilagođavanja propisima Evropske unije

 

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno uspostavlja i održava indekse legislative EU u vezi sektora poljoprivrede, prehrane, šumarstva, ruralnog razvoja i državne pomoći, uz predhodno davanje stručnih mišljenja i konsultacija sa drugim Odsjecima, Agencijom za sigurnost hrane BiH, Uredom za veterinarstvo BiH, Upravom za zaštitu zdravlja bilja BiH, entitetima, Distriktom i svim drugim relevantnim vladinim upravnim organizacijama ili agencijama; uspostavlja prioritete pravnog približavanja u oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja; u konsultaciji sa Odsjecima, upravnim organizacijama i agencijama razvija ukupni prioritetni program za harmonizaciju i usklađivanje zakona BiH sa acquis communautaire; Pomaže i daje stručna mišljenja prilikom izrade rješenja o uspostavljanju radnih grupa za harmonizaciji zakona u BiH sa uredbama i direktivama EU; učestvuje u radu ovih grupa; priprema analize, informacije i druge stručne materijale u skladu sa potrebom harmonizacije ovih zakona i radi na izradi zakona i podzakonskih akata; Pruža pomoć i daje stručna mišljenja prilikom sačinjavanja analize radnih grupa ili drugih organa uspostavljenih za određena ili grupna usklađivanja razlika između zakonskih odredbi BiH prije usklađivanja i prava EU („analiza nedostataka“) i tabelarni prikaz podudarnost između pojedinačnih članova propisa EU i BiH poslije usklađivanja (‘tabele usklađenosti’); ostvaruje vezu sa Direkcijom za evropske integracije u vezi ovih pitanja, uključujući pripremu nacionalnog plana za usvajanja acquis-a i prevod legislative EU na službeni jezik, po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

 

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravni fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

 

Status: državni službenik.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

 

Odsjek za strateško planiranje

 

1/02 Stručni savjetnik za strateško planiranje

 

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno organizuje aktivnosti u vezi sa pripremanjem trogodišnjeg strateškog plana, uključujući: pokretanje i osmišljavanje procesa za izradu strateškog plana u skladu sa prihvaćenom metodologijom; samostalno priprema strateški plan, prati budžetski ciklus i u tom smislu vrši saradnju sa Odsjekom za materijalno-finansijske poslove Ministarstva; koordinira redovnim konsultacijama u okviru Ministarstva, daje stručna mišljenja ostalim relevantnim akterima u procesu izrade i implementacije strateškog plana, samostalno organizuje i provodi objedinjavanje nacrta strateškog plana i godišnjeg programa rada Ministarstva; na osnovu godišnjeg izvještaja o realizaciji strateškog plana i godišnjeg programa rada Ministarstva, pokreće aktivnosti na izradi strateškog plana za naredni trogodišnji period i pripadajućeg godišnjeg programa rada, prikuplja podatke od relevantnih aktera, procjenjuje stepen provedbe strateškog plana i predlaže mjere za korekciju ukoliko su neophodne; samostalno priprema izvještaj o provedbi strateškog plana; doprinosi procesu izrade i implementacije drugih strateških dokumenata uključujući sektorske i druge strategije Bosne i Hercegovine; daje stručne savjete i sarađuje sa stručnim savjetnikom za praćenje, evaluaciju i izvještavanje o realizaciji strateškog plana i godišnjeg programa rada Ministarstva s ciljem da se u toku implementacije, u slučaju ukazane potrebe, prave neophodne izmjene plana na osnovu identifikovanih rizika i nedostataka u istom. Za svoj rad odgovoran je šefu Odjeljenja za strateško planiranje.

 

Posebni uslovi: VSS- Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenih, humanističkih, prirodnih ili tehničkih nauka; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

 

Status: državni službenik.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Napomene za sve kandidate:

 

-         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

-         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

 

-         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

 

I Ovjerene kopije:

 

-     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

 

-     uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

 

-     uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

 

-     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

 

-     dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

 

-     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

 

II Svojeručno potpisan:

 

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

 

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

 

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

 

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

 

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

 

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 

-       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

 

-       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

 

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

 

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 26.02.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Agencija za državnu službu BiH

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.02.2018