Poslovi - Oglas za posao

Profesor psihologije

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Gacko
Broj pozicija 1
Jezici:

Profesor psihologije - JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „PERO SLIJEPČEVIĆ“

Lokacija: TrebinjeProfesor psihologije........... 1 izvršilac, ( 6 časova sedmično),- određeno, zamjena privremeno odsutne radnice, do njenog povratka,

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( Sl.gl.RSbr: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju( Sl.gl.RSbr: 74/08;106/09 ; 104/11 i  33/ 14 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (Sl.gl.RSbr: 34/15 i 83/15 ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  ( Sl.gl. RS br: 29/12 i 80/14 i 83/ 15 ).
Radno iskustvo u zanimanju traženom konkursom: najmanje jedna  ( 1 ) godina.
Uz prijavu  (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana)  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

- Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa.


-  Za ispunjenost posebnih uslova:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju utrajanju od 4 godine( 240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 06. aprila1992. godine van BiH i Republike Srbije trebaju biti nostrifikovane;
2. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
3. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova ( ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);
4. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi (kao verifikovan ili na drugim poslovima ) ili kod drugog poslodavca;
5. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Otadžbinsko-odbrambenog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca ;
7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju i 
testiranje. Intervju i testiranje obavit će se u prostorijama škole dana
22.01.2018. god. sa početkom u 13,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u 
zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati
nakon završene procedure po konkursu.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu: 
JU  Srednjoškolski centar „PeroSlijepčević„ Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24.  Gacko.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


                                                                 


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.01.2018