Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik engleskog jezika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Nastavnik engleskog jezika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR « VUK KARADžIĆ « LOPARE

Lokacija: BijeljinaNastavnik engleskog jezika na 14 časova, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 30. 6. 2018. godine ....... 1 izvršilac

Ukoliko na Konkurs za radno mjesto profesora engleskog jezika ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, testiranju i intervjuu mogu pristupiti i bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/08,106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji  ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15).
Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos  u srednjoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 102/14 i 42/16)

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom,  kontakt telefonom i adresom prebivališta, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:
1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) da ima položen stručni ispit za rad u nastavi

Kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
  - vrsta posla,
  - stepen stručne spreme i
  - dužina radnog staža po vrstama posla;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice:  poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske,  kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju  za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje  i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  22. 01. 2018.  godine u  10,00 časova u prostorijama JU SŠC «Vuk Karadžić» Lopare.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.
Konkkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC «Vuk Karadžić» Lopare, Dositeja Obradovića bb  75240 Lopare sa naznakom  «PRIJAVA NA KONKURS«.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.01.2018