Poslovi - Oglas za posao

Prijem radnika - JU OŠ

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 2
Jezici:

Prijem radnika - JU OŠ “ DOSITEJ OBRADOVIĆ “ KORAJ

Lokacija: Bijeljina1. Nastavnik francuskog jezika na 8 časova sedmično – do 31.08.2018. godine;
2. Bibliotekar – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najdalje do 31.08.2018. godine.Na radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika i stručnih saradnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Zakonu o radu. 
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanju na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

Dokumenti koji se dostavljaju na konkurs:
a) prijava na konkurs potpisana od strane kandidata,
b) diploma o stručnom zvanju u određenoj oblasti ili ekvivalent,
v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
g) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
d) uvjerenje o državljanstvu,
đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
e) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
ž) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
k) ljekarsko uvjerenje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, kandidati trebaju dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
l) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 22. januara 2018. godine u prostorijama škole u 13:00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu u određeno vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola ,,Dositej Obradović“ 75247 Koraj. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 
Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.01.2018