Poslovi - Oglas za posao

Direktor/Direktorica Javne ustanove Dom učenika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Trebinje
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),

Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom učenika Trebinje, broj: 04/1-012-2-2432/17, od 25. septembra 2017. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/17), i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom učenika Trebinje, broj: 04/1-012-2-2429/17, od 25. septembra 2017. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/17), Vlada Republike Srpske raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Dom učenika Trebinje

 

I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom učenika Trebinje.

 

II - Opšti uslovi:

1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,

4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,

5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti,

7. da nisu pravosnažnom presudom osuđeni za krivično djelo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri mjeseca ili da

nisu osuđeni za krivična djela: nasilje u porodici, protiv polnog integriteta, primanje mita ili davanje mita, povreda ravnopravnosti građana i zloupotreba službenog položaja.

 

III - Posebni uslovi:

1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent,

2. najmanje pet (5) godina radnog iskustva u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

 

IV - Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 1. i 2, kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova.

Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 4, 5, 6. i 7. kandidati su dužni priložiti u formi ovjerene pisane izjave. Dokaz o opštem uslovu navedenom pod tačkom 3. dužan je dostaviti predloženi kandidat prije imenovanja.

Dokazi (dokumenti) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu.

 

V - Rok za podnošenje prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili putem pošte Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske

broj 1, Banja Luka, sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje direktora Doma učenika Trebinje.

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja

Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnim novinama “Nezavisne novine”.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.11.2017