Poslovi - Oglas za posao

Direktor/Direktorica javne ustanove

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03)

i člana 39. stav 2. tačka 36. Statuta Grada Bijeljina (“Službeni glasnik grada Bijeljina”, broj 9/17), Skupština grada Bijeljine, na 11. sjednici, održanoj 30. oktobra 2017. godine, raspisala je

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog mjesta

 

I - Direktor Javne ustanove Banja “Dvorovi” Dvorovi.

 

II - Opis poslova

Direktor rukovodi Ustanovom, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada.

 

III - Mandat

Direktor iz tačke I imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

 

IV - Status

Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama koji direktor zaključuje sa Upravnim odborom utvrđuju se radno-pravni status, plata i druga primanja direktora po osnovu rada.

 

V - Opšti uslovi za kandidate su:

- da su državljani BiH – Republike Srpske,

- da su stariji od 18 godina,

- da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije objavljivanja Konkursa,

- da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom,

- da nisu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje dužnosti.

 

VI - Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate

Posebni uslovi za kandidate iz tačke I su:

- visoka stručna sprema (VII/1 stepen),

- potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojom se bavi pravni subjekat,

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

- posjedovanje rukovodnih i oranizacionih sposobnosti,

- dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova,

- program rada.

 

VII - Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti niti aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim ili drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08), Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i drugim zakonima. Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.

 

VIII - Potrebna dokumenta

Uz prijavu, kandidati dostavljaju dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 - biografi ju o kretanju u službi, uvjerenje da kandidat nije osuđivan, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, svojeručno potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju opštih uslova iz tačke V alineja 3. i 4. i tačke VII, diplomu, dokaz o radnom iskustvu u

struci i program rada.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

IX - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Skupština grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, sa naznakom: Komisija za izbor.

 

X - Objavljivanje

Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Oslobođenje”. Javni konkurs objaviće se i u “Službenom glasniku grada Bijeljina”, ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.11.2017