Poslovi - Oglas za posao

Stručni savjetnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo, Ekonomija
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Donji Vakuf, Novi Travnik, Kreševo
Broj pozicija 1
Jezici:

Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa (m/ž)

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH« broj:29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Porezne uprave Federacije BiH, objavljuje

 

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

2. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa- Porezna ispostava Donji Vakuf- Kantonalni porezni ured Novi Travnik- 1 (jedan) izvršitelj

 

 

02.Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze - izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izvještaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; registracija obveznika uplate doprinosa; obavijest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama za upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti; dostavljanje obavijesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavijesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavijesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili neplaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavijesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.

 

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.359,47 KM

 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 

Za poziciju 02:

 

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet,

 

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža, nakon sticanja VSS,

 

 

Prijavljivanje na konkurs:

 

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

 

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

 

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton

ulica Kulovića br. 7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine"

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz točke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

12.10.2017