Poslovi - Oglas za posao

Prijem 2 nastavnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 2
Jezici:

Prijem 2 nastavnika - EKONOMSKA ŠKOLA BIJELjINA

Lokacija: Bijeljina1.Nastavnik  ekonomske grupe predmeta 1 izvršilac,  puna norma časova, na određeno  vrijeme,  do povratka radnika sa funkcije,  a najduže do 31.08.2018. godine, lice sa iskustvom.
2.Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno  vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja,  a najduže do 31.08.2018. godine, lice sa iskustvom.

Za  navedena radna mjesta  potrebno  položen stručni ispit za rad u nastavi. 

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisnih u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o vrsti stručne spreme  nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12, 80/14 i 83/15). 
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 42/16).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti  iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima i to:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent;
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz  tačke b) konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  25.10.2017. godine (srijeda )  u 11.00 časova u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na  testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati  u zatvorenim kovertama  sa naznakom „konkurs“  i navesti radno mjesto na koje se konkuriše ili slati na adresu JU EKONOMSKA ŠKOLA BIJELjINA, Račanska 96.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017