Poslovi - Oglas za posao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JZU DZ „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo i JU Centar za...

Lokacija: Istočno SarajevoI-Skupština opština Rudo raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1.direktora  Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo.
2.direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Rudo.

Izbor i imenovanje iz tačke I, vrši se na mandatni period od 4 godine. 

II- Opšti uslovi za kandidate:
1.da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
5.da se na njih ne odnosi član IX-1.Ustava Bosne i Hercegovine,
6.da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije.

III-Posebni uslovi za kandidate:
1. direktor JZU DZ „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo:
-visoka stručna sprema medicinskog ili stomatološkog smjera, 
-najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
- položen stručni ispit,  
-uspješnost u predhodnom radu,
- posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti.
2. direktor JU Centar za socijalni rad Rudo:
-završen prvi ciklus obrazovanja u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuju se sa najmanje 180 ECTS bodova, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno da imaju stručnu spremu stečenu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje, odgovarajućeg usmjerenja: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog i diplomirani defektolog (diplomirani specijalni edukator i rehabilitator),
-najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
-položen stručni ispit za rad u organima uprave.

IV-Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano članom 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/02, 36/03 i 76/08), članom 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 73/08 i 52/14) i članom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/03).

V-Potrebna dokumenta
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:
1.izvod iz matične knjige rođenih i ovjerenu fotokopiju lične karte,
2.uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci,
3.uvjerenje da nisu osuđivani za djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije- MUP po mjestu rođenja, ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj, navedeni dokaz će se pribaviti službenim putem),
4.potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da ispunjavaju uslove iz tačke II podtačke
4. i  5. i da nisu u sukobu interesa u smislu tačke IV konkursa,
5.ovjerenu fotokopiju diplome,
6.dokaz o potrebnom radnom iskustvu (uvjerenje, potvrda),
7.ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
7.biografiju o kretanju u službi,
8.ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja samo izabrani kandidat  po okončanju izborne procedure.
(Sva dokumenta se mogu priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji).

VI-Objavljivanje konkursa i rok za podnošenje prijava
Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“,  dnevnom listu „Glas Srpske“ i Televiziji Rudo.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno u svim glasilima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, ili putem pošte na adresu: Opština Rudo, Ul.Đenerala D.D.Mihailovića 41, 73260 Rudo, sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje organa upravljanja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač SO Rudo.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017