Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik za predmet fizičko vaspitanje

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Derventa
Broj pozicija 1
Jezici:

Nastavnik za predmet fizičko vaspitanje - SŠC “MIHAJLO PUPIN” DERVENTA

Lokacija: DobojNastavnik za predmet fizičko vaspitanje – 10 časova, sa položenim stručnim ispitom za rad u prosvjeti,  na određeno vrijeme ( do kraja školske 2017/18 godini, odnosno da 31.08.2018. godine )
Broj izvršilaca  1. 

Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
- da je punoljetan,a  to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  radnika u radni odnos u srednjoj školi. 

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:
- Uvjerenje o državljanstu,
- Izvod iz matične knjige rođenih ,
- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:
−ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
−dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
−uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
−uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
−uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
−uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
−uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU SŠC „Mihajlo Pupin“, ul. Svetog Save  bb,  Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje. 
Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 24. 10. 2017. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017