Poslovi - Oglas za posao

Prijem 2 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA

Vrsta edukacije Bachelor
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Trnovo
Broj pozicija 2
Jezici:

Prijem 2 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA” TRNOVO

Lokacija: Istočno Sarajevo1.Nastavnik biologije - 8 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine, sa radnim iskustvom iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac
2.Nastavnik fizike - 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14, 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 74/08,71/09, 104/11, 33/14 i 44/17) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;  i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz svojeručno potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, 

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,
4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca 
5) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  obaviće se  u petak, 27.10.2017. godine u 10:00 časova. Kandidate nećemo posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Poslove nastavnika fizike i biologije izuzetno može da obavlja i pripravnik ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU OŠ„ Sveti Sava“ Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: „Prijava na konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”
TRNOVO  
Adresa: Trnovskog bataljona 33,  71220 Trnovo
E-mail:  os195@teol.net


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017