Poslovi - Oglas za posao

Profesor elektrotehničke grupe predmeta

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Čelinac
Broj pozicija 1
Jezici:

Profesor elektrotehničke grupe predmeta - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC

Lokacija: Banja LukaProfesor elektrotehničke grupe predmeta, na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine, za normu od 12 časova stručno-teorijske nastave, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom      

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15) kao i uslove propisane Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 42/16).
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) kandidati su obavezni dostaviti osim dokaza navedenih za opšte uslove i sledeću dokumentaciju:
1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo;
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 42/16). Dana, 23.10.2017. godine (ponedeljak) u 9 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                      
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 
Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017