Poslovi - Oglas za posao

Prijem 2 nastavnika - OŠ

Vrsta edukacije Bachelor
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 2
Jezici:

Prijem 2 nastavnika - OŠ Dositej Obradović Razboj Lijevče

Lokacija: Banja Luka1. NASTAVNIK  FIZIKE,  1 izvršilac – pripravnik - na određeno radno vrijeme, do 30.06.2018. godine (4 časa)
2. NASTAVNIK  ENGLESKOG  JEZIKA, 1 izvršilac – pripravnik- na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, puna radna norma 

Za navedena radna mjesta traže se lica bez radnog iskustva – pripravnici.

        Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 01/16), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju(’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14 i 45/16), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
        Uz prijavu,potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
                1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
                2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
                3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
                4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14 i 45/16), i to:
                1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
                2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
                3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
                4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
                5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,
                6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,
                7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije boraca.
          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju dana 23.10.2017. godine, u prostorijama JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Razboj Lijevče, sa početkom u 10.00 časova.
          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko ne pristupe intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

          Prijave sa dokumentacijom i naznakom ‘’za konkurs’’ dostaviti na sljedeću adresu:
JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Razboj Lijevče bb, 78429.
          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu ‘’Glas Srpske’‘.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017