Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik engleskog jezika

Vrsta edukacije Bachelor
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Nastavnik engleskog jezika - OSNOVNA ŠKOLA „PETAR KOČIĆ“ ŠIBOVSKA

Lokacija: Banja LukaNastavnik engleskog jezika ,- (11 časova)-na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva . 

Napomena: Za upražnjeno radno mjesto ,ovim Konkursom , u radni odnos  primaju se  lica sa radnim iskustvom,
    (najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad  u vaspitno –obrazovnom  procesu).

1.Uslovi za učešće na konkursu 
Za nastavnika engleskog jezika  JU Osnovne škole „Petar Kočić“ može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.
Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
- završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od tri godine i ostvarenih
  najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent,
- položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i
- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

2. Potrebna dokumentacija
  Kandidati koji se prijavljuju na  konkurs dužni su uz prijavu dostaviti u orginalu ili ovjerenom
  prepisu (ne starijem od 6 mjeseci) sljedeću dokumentaciju:
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige  rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3.Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban( prilaže samo  izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),
4.Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem,prije zasnivanja radnog odnosa),  
5.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje  u  određenoj oblasti ili ekvivalent, (pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme).
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno –obrazovnom procesu,
7.Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji,
9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž,
10.Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
11. Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12.Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

    3.    Intervju sa kadidatima  koji ispunjavaju uslove konkursa , zakazuje se za petak ,20.10.2017.  godine sa početkom u 12: 00 časova u prostorijama Osnovne škole u Šibovskoj.
Kandidati se neće pozivati posebno na  intervju,a ako se ne pojave  u zakazanom terminu, smatraće se
da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“ .

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu : JU OŠ „Petar Kočić“78433 Šibovska.
Nepotpune i  neblagovremene prijave ,komisija neće  uzeti u razmatranje.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017