Poslovi - Oglas za posao

Bibliotekar

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Gradiška
Broj pozicija 1
Jezici:

Bibliotekar - NARODNA BIBLIOTEKA GRADIŠKA

Lokacija: Banja LukaBibliotekar u Zavičajnom odjeljenju 

II Opšti uslovi za kandidata
    -  da je državljanin RS i  BiH,
    -  da je stariji od 18 godina,
    -  da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
    -  da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III Posebni uslovi za kandidata
  - visoka  stručna sprema , 
  - jedna godina radnog iskustva u oblasti bibliotekarstva ,
  -  položen stručni ispit za bibliotekara.

  IV Potrebna dokumentacija
  - prijavu na konkurs sa kratkom biografijom,
  -  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
  -  uvjerenje o državljanstvu,
  -  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdat od nadležnog suda,
  -  ovjerenu  kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, 
  -  uvjerenje o radnom iskustvu u oblasti bibliotekarstva ,
  -  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara ,
  -  ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnost, (dostaviće samo izabrani kandidat).
        
  V Rokovi
    Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

  VI Ostale odredbe 
  Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju.
  Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave se mogu dostaviti lično  ili putem pošte na adresu biblioteke sa naznakom  „Prijava na konkurs“.

JU NARODNA BIBLIOTEKA GRADIŠKA
Mitropolita Georgija Nikolajeviča 22
Gradiška 78400


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017