Poslovi - Oglas za posao

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 15
Jezici:

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika - UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

Lokacija: Banja LukaZa užu umjetničku oblast:
1.Dramaturgija (scenario) (nastavni predmeti: Pozorišna i radio-dramaturgija 1-8; Pozorišna i radio-dramaturgija 1 i 2; Dramaturgija 1-4; Pozorišna i radio-dramaturgija I i II) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:
2.Etnomuzikologija (nastavni predmeti: Etnomuzikologija – glavni predmet 1-8; Etnokoreologija 1, 2; Etnokoreologija 1-8; Tradicionalni muzički instrumenti 5-8; Tradicionalno narodno pjevanje 5-8; Muzički folklor 1,2; Etnomuzikologija 1,2) – 1 izvršilac
3.Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrada, tehnologija građenja i arhitektonski konstruktivni sistemi) (nastavni predmeti: Konstruktivni sistemi; Građevinske konstrukcije 1; Građevinske konstrukcije 2) – 1 izvršilac
4.Geodetski referentni sistemi – 1 izvršilac
5.Urbanizam i planiranje prostora – 1 izvršilac
6.Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac
7.Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac
8.Društvena geografija – 1 izvršilac
9.Kriminalistička taktika, metodika i operativa (nastavni predmeti: Kriminalistička psihologija; Maloljetnička delikvencija) – 1 izvršilac
10.Teorijska sociologija – 1 izvršilac
11.Novinarstvo (nastavni predmet: Radio-novinarstvo) – 1 izvršilac
12.Specifični jezici – engleski jezik (nastavni predmeti: Savremeni engleski jezik 5; Savremeni engleski jezik 6; Morfologija engleskog jezika; Tekstualna analiza; Pragmalingvistika) – 1 izvršilac
13.Metodika razredne nastave (nastavni predmeti: Korektivna gimnastika; Metodičke osnove nastave fizičkog vaspitanja; Metodika nastave fizičkog vaspitanja i Metodika fizičkog vaspitanja) – 1 izvršilac
14.Planiranje gazdovanja šumama – 1 izvršilac
15.Lovstvo – 1 izvršilac

ZA IZBOR SARADNIKA:
Za užu umjetničku oblast:
1. Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1i 2; Crtanje i slikanje 1 i 2; Slikanje 1,2,3,4; Slikanje izborni 1,2,3,4; Slikanje - metode umjetničkog izražavanja,2; Večernji akt 1,2,3,4,5,6) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:
2.Etnomuzikologija (nastavni predmeti: Etnomuzikologija (glavni predmet) 1-8; Tradicionalni instrumenti 1-4; Tradicionalno pjevanje 1-4; Primijenjena etnologija 1-6) – 1 izvršilac
3.Arhitektonsko  projektovanje – 1 izvršilac
4.Opšta elektrotehnika – 2 izvršioca
5.Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac
6.Automatika i robotika – 1 izvršilac
7.Računarske nauke – 1 izvršilac
8.Računovodstvo i revizija – 1 izvršilac
9.Aktuarstvo – 1 izvršilac
10.Proizvodno mašinstvo (nastavni predmeti: Mašine alatke, Proizvodnja podržana računarom; Obradni sistemi; Fleksibilni tehnološki sistemi; Projektovanje proizvodnih sistema) – 1 izvršilac 
11.Medicinska biohemija – 1 izvršilac
12.Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) – 1 izvršilac
13.Mikrobiologija, biologija ćelije – 1 izvršilac
14.Biljne nauke, botanika – 1 izvršilac 
15.Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac
16.Nauka o zemljištu (nastavni predmeti: Agrometeorologija sa klimatologijom; Primjena GIS-a u poljoprivredi; Primjena GIS-A u upravljanju zemljišnim i vodnim resursima) – 1 izvršilac
17.Krivično pravo i krivično procesno pravo – 1 izvršilac 

OPŠTI USLOVI :
1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; 
-da je stariji od osamnaest (18) godina; 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti;
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak 

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI 
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).
Kandidati za izbor u naučno-nastavna , umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne  oblasti za koju se vrši izbor,
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA: 
-Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14).
-Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima: 5. „Urbanizam i planiranje prostora“ i 6. „Arhitektonsko projektovanje“ sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu;

  Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta: 

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
-Pod rednim brojevima 1. i 2. AKADEMIJI UMJETNOSTI - Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 3., 4., 5. i 6. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 7. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 8. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 9. FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10 a, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 10. i 11. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka 
-Pod rednim brojem 12. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka 
-Pod rednim brojem 13. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka 
-Pod rednim brojevima 14. i 15. ŠUMARSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banja Luka

ZA IZBOR SARADNIKA:
-Pod rednim brojevima 1. i 2. AKADEMIJI UMJETNOSTI - Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 3. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 4., 5., 6. i 7. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 8. i 9. EKONOMSKOM FAKULTETU - Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 10. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 11. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojevima 12, 13., 14. i 15. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka
-Pod rednim brojem 16. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka 
-Pod rednim brojem 17. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017