Poslovi - Oglas za posao

Profesor engleskog jezika - pripravnik

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Trn
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

JU OŠ  „Desanka Maksimović“, Trn

 

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIКA SRPSКA

JU OŠ  „Desanka Maksimović“, Trn, Dositejeva 34,

tel.: 051 508 070, e-mail: os057@skolers.org

Na osnovu člana 113. i 139 .Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20) i člana 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19), direktor raspisuje

                                                       

К O N К U R S

Za prijem pripravnika sa VSS –djece poginulih boraca VRS na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Javni konkurs se raspisuje  u sklopu „Programa podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom  i srednjom stručnom spremom u statusu pripravnika u 2020.godini“ JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju lica u statusu prpravnika- djece poginulih boraca VRS, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita.

 

1. Profesor engleskog jezika - pripravnik sa VSS – dijete poginulog borca VRS  na  određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“ broj 01/16,66/18), kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/2)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,25/14,70/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19).

Кandidati  treba da imaju  status pripravnika- djece poginulog borca VRS.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

  

Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

-da je punoljetan;

-da je radno sposoban;

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog ili drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

  

Кandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

-Potpisanu prijavu za konkurs, uredno potpisanu od strane kandidata (naznačiti adresu i kontakt telefon);

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS;

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

-Uvjerenje o državljanstvu;

-Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

  

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

JU Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Trn, Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom „za konkurs“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 2. decembra 2020.godine sa početkom u 9-00 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 4.decembra 2020.godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom  direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.11.2020