Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Jablanica
Broj pozicija 12
Jezici:

Na osnovu čl. 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 8. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja HNK-a, Članova 17., 18. i 43. Pravila o radu škole, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNK-a Mostar broj: 05-02-30-1497/20 od 19.08.2020. godine i Odluke Školskog odbora br: 01-40-36-671/20 od 01.09.2020. godine, Školski odbor JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta u školskoj 2020/21. godini,

na određeno vrijeme a najkasnije do 15.07.2021. godine, i to:

 

 

A) Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

 

Nastavnik likovne kulture - 1 izvršilac ( 18 časova )

Nastavnik hemije - 1 izvršilac ( 12 časova)

Nastavnik razredne nastave - 5 izvršilaca

Nastavnik razredne nastave, (NPP na hrvatskom jeziku) - 2 izvršioca

Nastavnik bosanskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, ( 10 časova)

Nastavnik engleskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, ( 19 časova)

Nastavnik njemačkog jezika i književnosti -1 izvršilac, ( 10 časova)

Nastavnik tehničke kulture - 1 izvršilac, ( 22 časa)

Nastavnik fizike - 1 izvršilaca, ( 4 časa)

Nastavnik katoličkog vjeronauka - 1 izvršilac ( 6 časova)

Nastavnik historije - 1 izvršilac ( 8 časova)

Nastavnik islamske vjeronauke - 1 izvršilac ( 22 časa)

Nastavnik islamske vjeronauke - 1 izvršilac ( 8 časova)

Nastavnik informatike - 1 izvršilac ( 6 časova)

Nastavnik matematike - 1 izvršilac ( 16 časova)

Nastavnik matematike - 1 izvršilac ( 12 časova)

Higijeničar - 2 izvršioca ( 4 sata dnevno ), P.O. Krstac i P.O. Slatina

Higijeničar - 1 izvršilac ( 8 sati dnevno ), P.O. Glogošnica

Higijeničar - 1 izvršilac ( 8 sati dnevno ), Matična škola

 

 

B) Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdalje do 15.07.2021. godine:

 

- Pedagog - 1 izvršilac

 

- Bibliotekar - 1 izvršilac ( 80% radnog vremena )

 

 C) Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 30.06.2021. godine:

 

- Nastavnik bosanskog jezika i književnosti - 1 izvršilaca, ( 18 časova)

 

Potrebno je da kandidati za navedene pozicije ispunjavaju općih uslova predviđenih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a i posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, kao i uslove iz Pravilnikom o radu Škole:

 

 Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):

 

Prijava na konkurs sa kraćom biografijom (svojeručno potpisana),

Diploma o završenoj školskoj spremi za odgovarajuće radno mjesto,

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),

Izvadak iz matične knjige rođenih – sa neograničenim rokom važenja.

 

 

Uslov pod 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu se ne odnosi na radna mjesta A) redni broj: 17., 18. i 19. na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu „Službene novine HNK-a broj: 6/2018“ prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima, imaju lica propisana članom 1. ovoga Zakona.

 

Kandidati koji budu primljeni na navedene pozicije će dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz konkursa obaviti će se intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

 

JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica

Ul. Komune Vejle 28

88 420  JABLANICA

(„sa naznakom prijava na konkurs za radno mjesto“

(navesti radno mjesto/mjesta za koje se konkuriše), za Školski odbor)

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

11.09.2020