Poslovi - Oglas za posao

Saradnik za administrativne poslove (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 1
Jezici:

Poreska uprava Republike Srpske

 

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESКA UPRAVA

Trg Republike Srpske

78000 Banja Luka

objavljuje:

 

JAVNI КONКURS

 

1.1 Portir – Područni centar Istočno Sarajevo, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa SSS.

 

Opis poslova: obavlja poslove prijema i evidentiranja stranaka, obilaska objekata radi kontrole pojavljive poplava, požara i drugih vanrednih situacija i dojave nadležnim organima radi otklanjanja, daje informacije strankama i obezbjeđuje im propusnice za ulazak u prostorije PURS i vrši druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednja stručna sprema - III stepen, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.2 Saradnik za administrativne poslove  – Područni centar Prijedor, Odjeljenje naplate za pravna lica; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

 

Opis poslova: prima predmete od drugih organizacionih jedinica PURS i drugih organa, poslije signiranja od strane neposrednog rukovodioca zavodi predmete u internu knjigu i distribuira ih do krajnjih izvršilaca, unosi zahtjeve za povrat i preknjižavanje u aplikaciju, vodi upisnik upravnih postupaka, vodi upisnik predmeta prinudne naplate i druge evidencije vezane za rad Odjeljenja, predaje predmete u arhivu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.3 Viši razvojni programer – Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja u Sjedištu Poreske uprave, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS.

 

Opis poslova: analizira podatke o poreskim obavezama, evidencijama tih obaveza na osnovu podataka sa fiskalnih uređaja, podacima o prijavljenim nepokretnostima na osnovu kojih kreira odgovarajuće izvještaje, primjenjuje i održava statističke alate koji će se koristiti za procjenu vrijednosti nepokretnosti, kao i rizičnosti kontrole poreskih obveznika, na osnovu službenih zabilješki vrši korekcije koje se ne mogu odraditi automatski, a tiču se finansijskih pokazatelja izvještaja sa fiskalnih uređaja, podataka sa prijava nepokretnosti i druge korekcije koje odstupaju od standardizovanih poslovnih procesa, pomaže inspekcijskim organima prilikom kontrole fiskalnih sistema, održava aplikacije koje podržavaju proces fiskalizacije, pruža informatičku podršku poreskom knjigovodstvu i registru poreskih obveznika, nadgleda rad aplikacija koje podržavaju poresko knjigovodstvo i vrši korekcije u specifičnim situacijama na osnovu službenih zabilješki, projektuje algoritme za zatvaranje poreskih obaveza, akontativna zaduženja obveznika, na osnovu definisanih pravila, vrši dizajniranje aplikacija i baza podataka za podršku poreskog knjigovodstva, svih neophodnih registara i šifarnika, definisanje procedura i skripti neophodnih za rad, nadgleda i održava automatizovane procedure vezane za održavanje registra poreskih obveznika, odgovoran je za ispunjenje tehničkih preduslova i komunikaciju sa drugim institucijama uključenim u proces registracije poreskih obveznika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje engleskog jezika.

 

1.4 Saradnik za skeniranje – Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata, Odjeljenje za obradu poreskih prijava u Sjedištu Poreske uprave, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa SSS.

 

Opis poslova: prima, sortira, broji, kontroliše tačnost poreskih prijava, ažurira grupe u blokove za skeniranje i arhiviranje i dodjeljuje brojeve administrativnog protokola poreskim prijavama i ostalim dokumentima Odjeljenja, skenira poreske prijave i druge dokumente iz Odjeljenja, vrši arhiviranje poreskih prijava, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena tehnička ili trgovačka škola, III stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.5 Saradnik za administrativne poslove  – Područni centar Banja Luka, Odjeljenje naplate za preduzetnike; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

 

Opis poslova: prima predmete od drugih organizacionih jedinica PURS i drugih organa, iste zavodi u internu knjigu i distribuira ih do krajnjih izvršilaca poslije signiranja od strane neposrednog rukovodioca, unosi zahtjeve za povrat i preknjižavanje u aplikaciju, vodi upisnik upravnih postupaka i druge evidencije vezane za rad Odjeljenja, vodi upisnik predmeta prinudne naplate i druge evidencije vezane za rad Odjeljenja, predaje predmete u arhivu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

-da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

   

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, http://www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

   

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

1. ličnu kartu ili pasoš,

2. diplomu o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Sl. glasnik RS“, br. 73/10, 104/11 i 84/12) samo za radno mjesto pod brojem 1.3

3. diplome/ svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem 1.1, 1.2, 1.4 i 1.5

4. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

5. dokaz o poznavanju engleskog jezika (samo za radno mjesto 1.3. Viši razvojni programer)

    

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

24.08.2020. godine (ponedeljak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:

1.1 Portir – Područni centar Istočno Sarajevo, Odjeljenje za pravne i opšte poslove

1.2 Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Prijedor, Odjeljenje naplata za pravna lica

1.3 Viši razvojni programer – Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja u Sjedištu Poreske uprave

25.08.2020. godine (utorak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:

1.4 Saradnik za skeniranje – Sjedište Poreske uprave, Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata, Odjeljenje za obradu poreskih prijava

1.5 Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Banja Luka, Odjeljenje naplate za preduzetnike

    

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banja Luci.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banja Luci, na oglasnoj tabli Područnog centra Istočno Sarajevo i Područnog centra Prijedor i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi,

2. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

3. uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,

4. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i

5. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

    

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave http://www.poreskaupravars.org.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

27.07.2020