Poslovi - Oglas za posao

Viši referent za civilnu zaštitu (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prozor-Rama
Broj pozicija 1
Jezici:

Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), Načelnik Općine Prozor Rama, raspisuje

 

JAVNI   OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na

neodređeno i određeno vrijeme u Općini Prozor-Rama

 

 

Viši referent za civilnu zaštitu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

UVJETI:

 

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • SSS, IV stupanj stručne spreme – Upravna, Tehnička, Ekonomska
 • Položen stručni upravni ispit
 • Najmanje 10 mjeseci radnog staža
 • Poznavanje rada na računaru

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Diploma o vrsti i stupnju školske spreme
 4. Uvjerenje o radnom stažu
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru
 7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
 8. Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH
 9. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

 

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:

 

OPĆINA PROZOR – RAMA

Kralja Tomislava bb

88 440  P r o z o r

sa naznakom

„Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

na neodređeno i određeno vrijeme – NE OTVARATI“

 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

13.05.2020