Poslovi - Oglas za posao

Izbor i imenovanje direktora škole

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu čl. 29. Zakona o ustanovama ( „Sl. novine BiH“, br. 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97 ), čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 4. i 7. Uputstava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola ( „Sl. novine HNK“, br. 2/05 ), čl. 85. st. 1. tač. 7, čl 87. i 88. Pravila JU Osnovne škole Gnojnice,  Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj: 05-02-30-543/20 od 12.03.2020. godine i Odluke br. 05-02-02-116/20 od 19.03.2020. godine, Školski odbor JU Osnovne škole Gnojnice Mostar,  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

 

za izbor i imenovanje direktora Škole na period od četiri (4) godine

 

Za direktora Škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored općih uslova predviđenih zakonom ispunjava i posebne uslove:

 

Da ima VSS ili VŠS stručnu spremu

Da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom

Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

Dodatni uslovi za izbor i imenovanje direktora Škole su:

 

Da nije krivično kažnjavan

Da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interes

Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora

 

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

 

Imenovanje direktora Škole po ovom konkursu vrši se na period od 4 godine.

 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):

 

Prijava na konkurs

 

biografija (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)

diplomu o stručnoj školskoj spremi

uvjerenje o položenom stručnom ispitu

potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u kojoj mora biti navedeno radno mjesto na kojem je kandidat radio sa uvjerenjem Federalnog zavoda PIO/MIO ili Porezne uprave F BiH ili drugog nadležnog organa o radnom iskustvu

izvod iz matične knjige rođenih sa naznakom da nema ograničen rok važenja

uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od 6 mjeseci)

uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da uvjerenje MUP-a o neosuđivanosti (ne starije od 3 mjeseca)

program rada direktora Škole za mandatni period od 4 godine

ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa

ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora

 

 

Školski odbor će u roku od 8 dana, od dana kada je donio Odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direktora.

 

S kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, obavit će se intervju. Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u daljoj konkursnoj proceduri.

 

Izabrani kandidat za direktora Škole bit će obavezan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci, prije donošenja odluke o imenovanju direktora Škole.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili preporučeno, putem pošte na adresu:

 

J.U. Osnovna škola Gnojnice

 

Gnojnice  b.b.

 

88 000 Mostar

 

s naznakom „za Konkursnu komisiju“

 

Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

24.03.2020