Poslovi - Oglas za posao

Viši asistent (m/ž)

Vrsta edukacije Master
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Viši asistent za područje: društvene nauke, polje: odgojne nauke, grana: specijalne odgojne discipline (m/ž)

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/15, 02-01/29, 02-01/30, 02-01/33, 02-01/34, 02-01/36, 02-01/37 od 27. 1. 2020. godine i  03-02/50 od 31. 1. 2020. godine i  saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-3-52/20 od 26. 2. 2020. godine 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET 

OBJAVLJUJE 

K O N K U R S 

za izbor

 

Konkursi za napredovanja (sve navedene pozicije) u akademska naučnonastavna zvanja, vrše se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17. ) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine    

     

1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: ANDRAGOGIJA (predmeti: Osnove andragogije, Obrazovanje odraslih), SPECIJALNE ODGOJNE DISCIPLINE (predmet: Medicinska pedagogija), DIDAKTIKA (predmeti:Temeljna nastavna umijeća (zajednički predmet) i Komunikacija u nastavi (zajednički predmet)), OPĆA PEDAGOGIJA (predmeti: Pedagogija 1 i 2 (zajednički predmeti)), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmet:Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada) na Odsjeku za pedagogiju 

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

2. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: INFORMACIJSKE NAUKE, GRANA: BIBLIOTEKARSTVO (PREDMETI: Bibliografija Bosne i Hercegovine 1, Organizacija informacija, Bibliografija Bosne i Hercegovine 2, Bibliografska kontrola II, Baze podataka, IP Informacijski izvori i službe, Informacijski sistemi i mrežniservisi, Informacijski sistemi, Oblikovanje i održavanje mrežnih stranica, Osnove web dizajna) na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

3. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA),GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, ARABISTIKA, (predmeti: Stara arapska književnost/IP Stara arapska književnost, Klasična arapska književnost/IP Klasična arapska književnost, Moderna arapska književnost 1/IP Moderna arapska književnost 1,Moderna arapska književnost 2/ IP Moderna arapska književnost 2, Poetika stare arapske književnosti/IP Poetika stare arapske književnosti, Poetika klasične arapske književnosti/IP Poetika klasične arapske književnosti, Savremena arapska poezija,Savremena arapska proza, Savremeni arapski roman, Arapska stilistika i metrika), HUMANISTIČKE NAUKE, filologija, književnost(predmet: Teorija i metodologija proučavanja književnosti) na Odsjeku za orijentalnu filologiju 

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

4. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE (PREDMETI: Uvod u orijentalnu filologiju, Orijentalno-islamska civilizacija 1, 2 i 3, Metodologija i tehnika naučnog rada, Stvaralaštvo Bošnjaka na orijentalnim jezicima, Savremeni Bliski istok), IRANISTIKA (predmet: Uvod u iranistiku/IP Uvod u iranistiku) na Odsjeku za orijentalnu filologiju

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

5. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Tvorba riječi u njemačkom jeziku 1 i 2, Leksikologija, IP Stilistika, Pravci u lingvistici) na Odsjeku za germanistiku

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

6. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (PREDMETI: Poetika lirskog teksta 1, Poetika lirskog teksta 2, IP Kreativno pisanje, Umjetnost i kritika, IP Umjetnost i kritika, IP Pjesništvo, filozofija, jezik, Pjesništvo i popularna kultura, IP Pjesništvo i popularna kultura) na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

7. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: SPECIJALNE ODGOJNE DISCIPLINE (predmeti: Specijalna pedagogija 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Učenici s teškoćama u razvoju, Specifičnosti istraživanja odgojno obrazovnog rada s učenicima s teškoćama u razvoju), KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA(predmeti: Interkulturalni odgoj, Obrazovne politike i upravljanje obrazovnim sistemima), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmet: IP Muzejska pedagogija), OPĆA PEDAGOGIJA (predmet: Pedagogija 1 i 2 (zajednički predmeti)) na Odsjeku za pedagogiju

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

8. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: OPĆA PEDAGOGIJA (predmeti: Uvod u pedagogiju, Sociologija odgoja, Sociologija obrazovanja), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmeti: Školska pedagogija 1 i 2, Menadžment u obrazovanju), ISTRAŽIVANJE ODGOJA (predmeti: Pedagogijska istraživanja - Naučno-istraživački rad 1 i 2), PEDAGOGIJA, DIDAKTIKA (predmeti: Temeljna nastavna umijeća (zajednički predmet) i Komunikacija u nastavi (zajednički predmet)) na Odsjeku za pedagogiju 

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17). i 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine:

 

a) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija;

b) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

c) docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

d) viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij), odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta.

 

Za  navedene  pozicije  zainteresirani  kandidati  dužni  su  dostaviti:   

- Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju (za pozicije pod rednim brojem:1, 2, 3, 4, 5. i 6.);

- Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju (sve pozicije);

- Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I. i II. ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju (sve pozicije);

- Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS original ili ovjerenu fotokopiju (za pozicije pod rednim brojem: 7. i 8.);

- Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e (sve pozicije);

- Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome/a  stečene – van područja BiH - original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e (sve pozicije);

- Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (sve pozicije);

- Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi (sve pozicije);

- Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti (sve pozicije);

- Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove (za pozicije pod rednim brojem: 1, 2, 3, 4,  5. i 6.);

- Dokaz da su knjige, radovi i drugo objavljeni (za pozicije pod rednim brojem: 1, 2, 3, 4, 5. i 6.);

- Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje – original ili ovjerenu fotokopiju (za pozicije pod rednim brojem 1, 2, 3. i 4.);

- Dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom period u prethodnom zvanju - original ili ovjerenu fotokopiju (za pozicije pod rednim brojem 1, 2, 3. i 4.);

- Izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju (sve pozicije);

- Uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju (sve pozicije)

- Dokaz o tri dodatno objavljena naučna rada/uspješnom vođenju projekta kao ekvivalentu, odnosno supstituciji za opravdano neispunjavanje uvjeta objavljene knjige/mentorstva u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.), članom 199. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko naučnonastavno zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.

 

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

 

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članovima 94., 96., 100., 101., 102. i 103.  Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17.) i članovima 192., 193., 194., 196., i 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1-/18 od 28. 11. 2018. godine.

 

Obrazac Prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17.) i Statutom Univerziteta u Sarajevu može se preuzeti sa WEB adrese Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu: www.ff.unsa.ba 

 

Kandidat koji bude izabran na navedenu poziciju dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

 

Konkurs je objavljen 21. 3. 2020. godine i ostaje otvoren do 20. 4. 2020. godine.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

 

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

 

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240, e-mail: maida.besic@ff.unsa.ba, Služba za pravne, poslove kvaliteta, personalne i opće poslove, svakim radnim danom od 9 do 12 sati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

24.03.2020