Poslovi - Oglas za posao

Imenovanje direktora (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Gradiška
Broj pozicija 1
Jezici:

Imenovanje direktora JU OMŠ „Branko Smiljanić“ Gradiška

 

OPIS RADNOG MJESTA

Javna ustanova Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“

Ul. Mladena Stojanovića bb

78 400 Gradiška

 

Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6., člana 137. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18 i 84/19), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16 i 66/18) i člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/18) Školski odbor Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška,

r a s p i s u j e:

 

JAVNI КONКURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška.

 

II - Opis poslova  

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.  

 

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić’’ Gradiška se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV – Status

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam (8) dana od dana razmatranja prijava.Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora kandidata iz prethodne alineje.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

V - Uslovi za učešće na konkursuZa direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:  

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske /BiH,- da je stariji od 18 godina i- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad .  

2. Posebni uslovi:- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18 i 84/19), - potvrda da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava, -nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, uvjerenje  da protiv njega nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.   

 

VI – Potrebna dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

1) uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci);

2)  izvod iz matične knjige rođenih;

3) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6) uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);

7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu;

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom.  

 

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška, Mladena Stojanovića bb, 78 400 Gradiška, sa naznakom - Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“ Gradiška.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

  

VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove „Branko Smiljanić“ Gradiška, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.03.2020