Poslovi - Oglas za posao

Sekretar škole (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Brod
Broj pozicija 1
Jezici:

JU SŠC “NIКOLA TESLA” BROD

 

OPIS RADNOG MJESTA

JU SŠC “NIКOLA TESLA” BROD

КRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

K O N К U R S

ZA  PRIJEM RADNIКA U RADNI ODNOS

 

1. Sekretar škole – 1 izvršilac – pripravnik  na neodređeno vrijeme.

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj: 01/16 i 66/18), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18).

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti :

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

4. Uvjerenje o državljanstvu,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Pravo učešća na Кonkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Кandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbijednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 01. aprila 2020. godine u 12,00 časova u prostorijama škole.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Sl.glasnik RS“ broj 24/19)

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

19.03.2020