Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik saobraćajne grupe predmeta (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU  Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Bijeljina

Račanska bb, tel.: 055/250-386, e-mail: ss57@skolers.org

Broj: 389/20

 

Na osnovu člana 106. i 132.stav (3) tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) direktor Škole  r a s p i s u j e

 

                                      K O N K U R S

                              za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik saobraćajne grupe predmeta, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma....1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 80/14 i 83/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 108. stav 3. i 4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18) i odredbi Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

   

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

-da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-da je punoljetan, dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zlupotrebe opojnih sredstava,

-uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični  postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.   

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja  stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, 

-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla,

-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i  lica iz člana 104. stav 7.  Zakona o srednjem obrazovanju  i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavala sulove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa je dana 05.03.2020.godine u 9,00 sati u prostorijama  JU Tehničke škole ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina, ul. Račanska bb.

Škola će istaknutri na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

   

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati sa naznakom ‘’konkurs za nastavnika saobraćajne grupe predmeta’’ na adresu JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina, Račanska bb. 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

20.02.2020