Poslovi - Oglas za posao

Profesor matematike (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Matematika
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU Gimnazija Prnjavor, Prnjavor

Rade Vranješević br.1, tel: 051/655-328, e-mail: ss26@skolers.org

Broj: 84/20.

                                                                                                                                                                                                             

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( “Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18.) v.d. direktora r a s p i s u j e:

 

                                    J A V N I  K O N K U R S

                              za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor matematike za 8 časova na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16,66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1.,2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18), članom 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 34/15, 83/15).

Prijem radnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 24/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) kao i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :

1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,  

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

11. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece Škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 05.03.2020. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor, sa početkom u 12:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor sa naznakom „Prijava na konkurs“.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

20.02.2020