Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 2
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Sveti Sava“

Kotor Varoš, Svetosavska 2

tel.: 051/927-220, 051/785-175, e-mail: os051@skolers.org

Broj: 83/20

 

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS 44/17, 31/18,84/19“) direktor škole raspisuje

 

                                        K O N K U R S

                              za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave-1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.08.2020. godine-položen stručni ispit

2. Nastavnik za nastavni predmet biologija-1 izvršilac na 2 časa, na određeno radno vrijeme do 31.08.2020. godine-položen stručni ispit

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104., 105,106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 44/17,31/18, 84/19) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10 ,25/14 i 76/15).

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.,Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS 44/17,31/18 i 84/19), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

 

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi:

- uvjerenje o državljanstvu ( kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH ),

- izvod iz matične knjige rođenih ( koji dokazuje da je punoljetan )

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos ( kojim dokazuje da je radno sposoban )

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem(za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje)

- uvjerenje o licima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje )

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protivdostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebe djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem

 

Posebni uslovi

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima ako kandidat ne može pribaviti ove dokumente prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 05.03.2020. godine u 12,00 časova prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće pozivati posebno na intervju i test, te ako se ne pojave na intervjuu i testu smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, a šalju se na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš sa naznakom ‘’ za konkurs ‘’.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

20.02.2020