Poslovi - Oglas za posao

Stručni savjetnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Fojnica
Broj pozicija 3
Jezici:

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Fojnica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica

 

5/819

 

Radna mjesta:

 

01. Stručni savjetnik za katastar i imovinsko - pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni savjetnik za trezorsko poslovanje i knjigovodstvo - 1 (jedan) izvršilac

03. Stručni saradnik za ljudske resurse, registraciju birača i matične knjige - 1 (jedan) izvršilac

04. Građevinsko-komunalni inspektor - 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u I stepenu (poseban ispitni postupak), izrada i donošenje drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku, te priprema odluke, propise i druge normativno-pravne akte iz oblasti katastra, izrada i donošenje pojedinačnih akata predviđenih zakonom i drugim propisima, pružanje pravne pomoći građanima, davanjem stručnih objašnjenja, sastavljanje podnesaka i vršenje drugih poslova pravne pomoći sukladno Zakonu, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom postupku (skraćeni upravni postupak), vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, izrada prednacrta, nacrta i prijedloga podzakonskih akata i drugih propisa i općih akata za obradu tih propisa kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata, pripremanje stručnih i pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti, pripremanje prečišćenih tekstova podzakonskih akata i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa, izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka, pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova iz prethodne alineje, kao i poduzimanje mjera na sprječavanju štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica, radi na modernizaciji opreme i instrumenata koji se koriste u katastru i vodi program edukacije upotrebe navedene opreme uposlenih, izrađuje, primjenjuje i unapređuje nove računarske programe i tehnologije u oblasti katastra, preko pomoćnika načelnika unapređuje koordinaciju katastra i urbanizma, kod zajedničkih poslova i projekata, ostvaruje stalne kontakte sa kantonalnom i federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

 

02. Opis poslova: prati propise iz djelokruga svog rada te daje uputstva za konkretnu primjenu propisa iz Računovodstva, učestvuje u pripremi i izradi budžeta Općine, stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaje o izvršenju budžetskih rashoda, odgovara za primjenu propisa iz oblasti računovodstva, te blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja, priprema podatke za periodične obrasce i unosi ih u obrasce, obavlja poslove u sistemu trezora sa ovlaštenjima u korištenju aplikacija i to u modulu: održavanje računovodstvenog flex polja tj. konta, službi, subanalitika, projekata, funkcija, vrši otvaranje i zatvaranje razdoblja u GL i knjiženje GL i iz pomoćnih knjiga, mogućnost unošenja korektivnih knjiženja, unos naloga za knjiženje, odobrenje naloga, knjiženje, storniranje naloga, otvaranje/zatvaranje perioda u modulu Nabave, održavanje lokacija u Nabave, održavanje ostalih informacija potrebnih za modul Nabave, pregled i pretraživanje informacija iz modula Nabave, otvaranje/zatvaranje razdoblja modula Obaveza, kontrola i održavanje svih informacija iz modula Obaveza, pregled i pretraga plaćanja faktura, dobavljača i ostalih informacija iz modula Obaveza, unos/učitavanje bankovnih izvoda, poravnanje izvoda svih transakcijskih, kao i depozitnih računa Općine, održavanje informacija za pomoćnu Knjigu upravljanja gotovinom, pregled i pretraživanje informacija iz pomoćne knjige i upravljanje gotovinom, učestvuje u izradi budžetskog zahtjeva, nacrta, prijedloga budžeta, izmjene i dopune budžeta i odluke o privremenom finansiranju, u skladu sa zakonom, izrađuje izvještaje, analize, informacije i druge stručne materijale na osnovu odgovarajućih podataka (za Ministarstvo finansija, Općinsko vijeće, međunarodne organizacije, kantonalne organe i dr.), stara se o pravilnoj identifikaciji, troškovima i prihodima, uspostavljanju propisanih evidencija (budžetskih knjiga), prikuplja i obrađuje finansijske podatke, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaj, redovne i periodične informacije), priprema podatke za nacrt i prijedlog budžeta, prati izvršenja i namjensko trošenje sredstava i učestvuje u njihovoj izradi, vrši i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno je odgovoran pomoćniku načelnika.

 

03. Opis poslova: izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa, vodi matičnu evidenciju organa općinskih službi i izdaje uvjerenja na osnovu tih evidencija, učestvuje u izradi prednacrta akata iz oblasti radnih odnosa, pružanje pravne pomoći službenicima iz oblasti radnih odnosa, izrada izvještaja na osnovu odgovarajući podataka, sarađuje sa Zavodom PIO/MIO i Zavodom za statistiku, stara se o realizaciji kadrovske politike i osigurava poštivanje i primjenu zakonskih principa kod zapošljavanja i praksi iz ove oblasti, obavlja najsloženije poslove koji se odnose na radno-pravni status državnih službenika i namještenika, radi na utvrđivanju plana obuke i usavršavanja općinskih službenika, održava i ažurira lične dosijee uposlenih, sarađuje sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne službe za žalbe, vodi upravni postupak za poslove iz oblasti građanskih stanja, te nadgleda i koordinira poslove vezane za matične knjige.

 

04. Opis poslova: obavlja kontrolu nad radom sudionika gradnje i održavanja građevine, kvalitetu upotrebljenih i ugrađenih građevinskih proizvoda i primjene svih pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti urbanizma i građenja i neposredno vrši slijedeće poslove: po izvršenom uviđaju, sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva, vrši pregled objekata, prostora, procesa rada, dokumente i slično kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim nadležnostima, donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama, provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje, u skladu sa zakonom, poduzima odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i slično, zapisnikom, izuzetno može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu, dužan je pismeno zatražiti od nadležne službe Općine da oglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za gradnju, ako utvrdi da je to rješenje doneseno protivno odredbama zakona, dužan je da prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz njegovog rada, nadzire primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti koji se odnose na korisnike i davaoce komunalnih usluga ukoliko nije u nadležnosti službi Kantona, učestvuje u izradi akata iz komunalne oblasti, pregleda komunalne objekte i uređuje objekte, kao što su: gradske saobraćajnice, sredstva javnog saobraćaja u naseljima, autobuske stanice, stajališta, javnu rasvjetu, javna kupališta, česme, bunare, javna skladišta, groblja, nužnici, sportski objekti, dječija igrališta, tržnice i stočne pijace, kontroliše dobra u općoj upotrebi, kao što su: ulice, kolovozi, pločnici, parkovi, javne zelene površine, korita i obale, kontroliše obavljanje dimnjačarske djelatnosti, kontroliše odvoženje i deponovanje smeća i otpadaka i čišćenje javnih površina u naseljima, kontroliše i nadzire divlje deponije smeća, kontroliše održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, kontroliše i nadzire uređenje riječnih korita, kontroliše uređivanje i održavanje fasada, firmi, izloga, dvorišta i ograda, kontroliše vanpijačni prostor na javnim površinama, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i prijave za učinjena krivična djela nadležnom tužilaštvu, vrši i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj

rad neposredo je odgovoran Pomoćniku načelnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to :

 

Radno mjesto 01:

- VSS - sedmi stepen školske spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja pravnog smjera,

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

 

Radno mjesto 02:

- VSS - VII stepen školske spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - ekonomskog smjera,

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

 

Radno mjesto 03:

- VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja -

pravni fakultet,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

 

Radno mjesto 04:

- VSS - VII stepen školske spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja - završen građevinski ili arhitektonski fakultet,

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža,

- poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

 

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

 

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (poz. 03.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

 

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Kučukovići broj 2, 72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica, sa pozivom na broj: 5/819“

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

20.02.2020