Poslovi - Oglas za posao

Viši referent za kancelarijsko i arhivsko poslovanje - operator (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Busovača
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/05), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH broj: 03-02- 8069/12 od 05.06.2013. godine, akta Federalnog ministarstva finansija/financija, broj: 03-34-2-6290/18 T.M.F. od 12.10.2018.godine, Porezna uprava Federacije BiH objavljuje

 

JAVNI  OGLAS

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

NAMJEŠTENIKA U

POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BIH

 

I

 

U skladu sa aktom Federalnog ministarstva finansija/financija, broj: 03-34-2- 6290/18 T.M.F. od 12.10.2018. godine i Odlukom v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06/1-34-6-394/20 od 13.02.2020. godine za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika, Porezna uprava Federacije BiH javnim oglašavanjem vrši prijem 3 namještenika u organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH, kako slijedi:

 

I. KANTONALNI POREZNI URED ZENICA

 

Porezna ispostava Zenica

 

1. Viši referent za javne prihode - administrator - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: vodi dosije poreznih obveznika; po nalogu šefa ispostave vrši preknjižavanje pogrešnih uplata poreznih obveznika; predaje u arhivu obrađene porezne prijave; prijem, provjera i obrada zahtjeva za izdavanje porezne kartice i prateće dokumentacije; popunjavanje podataka u poreznoj kartici i njeno izdavanje podnosiocu zahtjeva; vodi evidenciju zahtjeva za izdavanje porezne kartice; izdavanje duplikata na zahtjev zaposlenika u slučaju otuđenja, gubitka, uništenja ili nestanka porezne kartice; prijavljuje, odjavljuje i administrira korisnicima informacionog sistema zaposlenim u poreznoj ispostavi; pridružuje porezne obveznike u nadležnosti zaposlenim po nalogu šefa ispostave; vrši prijavu poreznih obveznika za korištenje informacionog sistema porezne uprave; vrši i druge poslove po nalogu šefa ispostave.

 

Uslovi za vršenje posla: SSS - gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička ili druga srednja škola, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža, poznavanje rada na računaru i položen stručni ispit. Neto plata za višeg referenta za javne prihode - administratora iznosi 937,89 KM

 

II. KANTONALNI POREZNI URED NOVI TRAVNIK

 

Porezna ispostava Busovača

 

2. Viši referent za kancelarijsko i arhivsko poslovanje - operator - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: vrši poslove kancelarijskog poslovanja i arhiviranja: prijem sve pošte ispostave i neotvorenu dostavlja na otvaranje i signiranje; sa signiranom poštom vrši sve radnje koje se odnose na kancelarijsko poslovanje: zavođenje akata, združivanje akata, dostavljanje akata u rad, rokovnik predmeta, primanje riješenih predmeta, razvođenje akata i otpremanje pošte; vodi osnovne pomoćne knjige predviđene za kancelarijsko poslovanje; vrši arhiviranje svih rješenih predmeta po propisima o arhiviranju, vodi Arhivsku knjigu; ovjerava poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju; vrši prepis teksta, kuca materijal po diktatu i obrađuje tekst na računaru; rukuje uređajem za kopiranje i umnožavanje materijala; vrši i druge poslove po nalogu šefa ispostave.

 

Uslovi za vršenje posla: SSS - gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička ili druga srednja škola, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža, poznavanje rada na računaru i položen stručni i arhivistički ispit. Neto plata za višeg referenta za kancelarijsko i arhivsko poslovanje - operatora iznosi 937,89 KM.

 

III. KANTONALNI POREZNI URED ORAŠJE

 

Odsjek za edukaciju, registraciju, zajedničke i opće poslove

 

3. Viši samostalni referent za računovodstveno - knjigovodstvene poslove, poslove blagajne i nabavke - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: vrši računsku obradu, kontiranje, knjiženje finansijskih dokumenata; vođenje, kontrola i usaglašavanje knjigovodstvene evidencije za sve vrste uplata, potraživanja kao i naknada i drugih potraživanja; popunjava propisane obrasce svih vrsta izvještaja i obračuna; knjiži poslovne promjene sredstava i izvora sredstava u knjigovodstvenim evidencijama stalnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala; vrši sravnjavanje knjigovodstvenog stanja i o tome obavještava šefa Odsjeka; vrši potrebne obračune, ispravke vrijednosti i revalorizacije na sredstvima; vodi knjigu inventara; likvidira račun kantonalnog ureda i vodi evidenciju KUF-a; vrši prijem pošte kantonalnog poreznog ureda i neotvorenu dostavlja na otvaranje i signiranje rukovodiocu kantonalnog poreznog ureda; kada primi signiranu poštu vrši sve radnje koje se odnose na kancelarijsko poslovanje sa poštom što obuhvata: zavođenje akata, združivanje akata, dostavljanje akata u rad, rokovnik predmeta, primanje riješenih predmeta, razvođenje akata i otpremanje pošte; vodi osnovne i pomoćne knjige predviđene za kancelarijsko poslovanje; na osnovu rješenja rukovodioca čuva i rukuje pečatima kantonalnog poreznog ureda; vrši arhiviranje svih riješenih predmeta po propisima o arhiviranje; vodi Arhivsku knjigu; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

 

Uslovi za vršenje posla: VŠS – prvi stepen ekonomskog fakulteta ili viša ekonomsko-komercijalna škola, najmanje godinu dana radnog staža i položen stručni ispit. Neto plata za višeg samostalnog referenta za računovodstveno - knjigovodstvene poslove, poslove blagajne i nabavke iznosi 1.076,84 KM.

 

II

 

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih uslova utvrđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan priložiti slijedeća dokumenta (original ili ovjerene kopije):

 

1. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom srednjem ili višem obrazovanju ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje.

 

Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.

 

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja)

 

3. Izvod iz matične knjige rođenih

 

4. Dokaz o položenom stručnom ispitu

 

5. Dokaz o položenom arhivističkom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 

6. Dokaz o radnom stažu (potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO).

 

Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio.

 

Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, potvrda mora sadržavati sljedeće podatke:

 

- naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat.

 

Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.

 

7. Izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti Federacije BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini (ovjerena u nadležnoj službi opštine koja vrši ovjeru potpisa, izdata nakon objave Javnog oglasa)

 

8. Izjava da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena u nadležnoj službi opštine koja vrši ovjeru potpisa, izdata nakon objave Javnog oglasa)

 

9. Dokaz o poznavanju rada na računaru za pozicije pod rednim brojevima 1. i 2.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:

 

- Uvjerenja škola ili drugih institucija koje se bave obukom na računaru

 

- Dokaz o položenom ispitu informatike

 

- Ovjerena fotokopija indeksa/dodatka diplomi ili svjedočanstvo o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatike

 

- Prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike

 

- Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Napomena: potvrda ili uvjerenje firme u kojoj je kandidat radio ili sa kojom je ostvario poslovnu saradnju, odnosno pisana preporuka kojom se potvrđuje traženi nivo znanja rada na računaru kandidata neće se prihvatiti kao validan dokaz, jer isti nisu registrovani za obavljanje obuke iz te djelatnosti.

 

III

 

Namještenici srednje školske spreme koji za vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe imaju radni staž od šest mjeseci, odnosno namještenici više školske spreme koji od dana sticanja više školske spreme imaju radni staž od devet mjeseci, a nisu položili stručni ispit, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

IV

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. izabrani kandidati koji od dana sticanja školske spreme nisu položili arhivistički ispit dužni su taj ispit položiti po isteku šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

V

 

Sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata v.d. direktor Porezne uprave Federacije BiH obavit će intervju, nakon čega će donijeti odluku o prijemu namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

 

VI

 

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Večernji list“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.

 

Uz dokaze o ispunjavanju uslova oglasa potrebno je podnijeti prijavu sa kraćom biografijom (CV), kontakt telefonom i adresom, na adresu:

 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

SREDIŠNJI URED SARAJEVO

Husrefa Redžića br. 4

71 000 Sarajevo

sa naznakom

«Javni oglas za prijem namještenika u Poreznoj upravi Federacije BiH»

„Pozicija radnog mjesta broj ___ na koje konkuriše u KPU____.“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Napomena: Kandidati koji budu primljeni u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca. Kandidati koji budu izabrani dužni su neposredno pred stupanje u radni odnos dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.02.2020