Poslovi - Oglas za posao

Urbanističko-građevinski inspektor (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Stolac
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 24. stav (3) i 74.a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Stolac, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Stolac

2/571

 

Radno mjesto:

- Urbanističko-građevinski inspektor – Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na izradu, ostvarivanje i provođenje dokumenata prostornog uređenja, gradnju građevina, rekonstrukciju, sanaciju, opotrebu, održavanje i uklanjanje građevina, kvalitetu građevinskih proizvoda, bespravnu gradnju; poduzima, u skladu sa zakonom, pravne i druge mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz ove oblasti; vrši poslove oko zaštite okoliša, spomenika kulturno-historijskog naslijeđa; poduzima mjere iz svoje nadležnosti u pogledu građevina koji zbog fizičke dotrajalosti ili drugih razloga ne mogu da služe svojoj svrsi, kako bi se spriječilo postojanje opasnosti po život i zdravlje ljudi, prometa ili okolnih objekata; vrši kontrolu građenja i kontrolu ispravnosti i potpunosti tehničke dokumentacije; poduzima mjere u pogledu bespravne izgradnje u zaštitnim zonama; vrši nadzor nad provođenjem općinskih propisa iz ove oblasti; vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu Pomoćnika Općinskog načelnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

- VSS - VII stepen ili I ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja - građevinski ili arhitektonski fakultet

- Najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.

 

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

 

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

 

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar

sa naznakom:

 

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Stolac, sa pozivom na broj: 2/571"

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.02.2020