Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 6
Jezici:

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjA LUKA    

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

 

I U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

 

u Odjeljenju za opštu upravu:

1. Samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć građanima..............1 izvršilac

2. Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice.....................2 izvršioca

3. Stručni saradnik za ovjere potpisa, rukopisa i prepisa...........1 izvršilac

4. Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene...........1 izvršilac

5. Stručni saradnik-sekretar načelnika Odjeljenja...............1 izvršilac

 

u Odjeljenju za prostorno uređenje:

6. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u Prijemnoj kancelariji............1 izvršilac

 

u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:

7. Samostalni stručni saradnik za investicije u oblasti niskogradnje.........1 izvršilac

 

u Odjeljenju za inspekcijske poslove:

8. Saobraćajni inspektor........1 izvršilac

 

u Službu za zajedničke poslove:

9. Samostalni stručni saradnik za nabavke.............................1 izvršilac

 

II – Opis poslova 

 

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć građanima

 

Obavlja sljedeće poslove:

obavlja najsloženije stručne poslove, u skladu sa odredbama akata Skupštine Grada kojima se uspostavlja Služba pravne pomoći;

vrši poslove davanja usmenih pravnih savjeta iz svih oblasti pravnog života, sastavljanje podnesaka (zahtjeva, predstavki, tužbi, žalbi i dr.), sastavljanje isprava (ugovori, testamenti i dr.);

vodi evidenciju o uslugama pravne pomoći i o istoj sačinjava mjesečni izvještaj i dostavlja na uvid šefu Odsjeka;

obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice

Obavlja sljedeće poslove:

vrši sve administrativno-tehničke poslove za potrebe zbora građana i savjeta mjesne zajednice;

priprema i organizuje javnu raspravu prema dostavljenom zahtjevu;

vodi evidenciju i čuva dokumentacioni materijal o radu Zbora građana i Savjeta mjesne zajednice;

izrađuje i dostavlja zapisnike i druge akte o radu Zbora građana i Savjeta mjesne zajednice šefu Odsjeka;

izrađuje mjesečni izvještaj o svom radu, koji dostavlja samostalnom stručnom saradniku za poslove mjesnih zajednica;

vrši administrativno-tehničke poslove za provođenje izbora, zbora, javnih rasprava ili referenduma na području mjesne zajednice;

sarađuje sa nadležnim organizacijama i institucijama čiji je osnivač Grad, u cilju rješavanja problema na području mjesne zajednice;

prikuplja podatke za potrebe Centra za socijalni rad, Odjeljenja za privredu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

sarađuje sa Odsjekom za poslove CZ i PTVJ, u cilju obrazovanja jedinica i štabova civilne zaštite, određivanja povjerenika CZ i provođenja mjera zaštite;

stara se o održavanju čistoće prostorija koje se koriste za potrebe MZ;

učestvuje u pripremanju i izradi programa rada i razvoja mjesne zajednice;

prati stanje i prikuplja informacije iz mjesne zajednice i izrađuje analize, izvještaje i informacije o određenim pitanjima za potrebe šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

sarađuje sa Gradskom izbornom komisijom na njihov zahtjev;

sarađuje sa udruženjima građana o pitanjima od interesa za građane mjesne zajednice;

pomaže u pravno-stručnom pogledu mjesne zajednice na čijem području se organizuje referendum;

vodi evidenciju o objektima koji se koriste za potrebe mjesne zajednice; i vrši uvid u eventualne promjene na istim o čemu izvještava samostalnog stručnog saradnika za rad mjesnih zajenica;

obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;

za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za ovjere, potpisa, rukopisa i prepisa

Obavlja sljedeće poslove: 

obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa - na osnovu Zakona i Uputstva;

obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene

Obavlja sljedeće poslove: 

izdaje izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu, te uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija- na šalteru za posebne namjene;

obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa - na osnovu Zakona i Uputstva;

obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik-sekretar načelnika Odjeljenja

Obavlja sljedeće poslove:

posreduje telefonske veze za načelnika Odjeljenja;

vrši prijem i upućivanje stranaka prema načelniku Odjeljenja;

obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe načelnika Odjeljenja;

prima, dostavlja i otprema poštu, vodi interne dostavne knjige Odjeljenja;

vrši zavođenje primljenih i arhiviranih predmeta u aplikaciju, prati arhiviranje predmeta po izvršiocima, i o tome obavještava načelnika Odjeljenja,

vodi evidencije izdatih putnih naloga u Odjeljenju;

vodi evidenciju o prisustvu radnika na poslu, i o tome obavještava načelnika Odjeljenja;

učestvuje u prikupljanju podataka iz aplikacije o vođenju predmeta Gradske uprave, izradi tabela za potrebe sačinjavanja periodičnih izvještaja o stanju rješavanja upravnih predmeta i akata poslovanja;

obavlja operaterske poslove - po nalogu načelnika Odjeljenja;

odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,

obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

 

Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u Prijemnoj kancelariji

Obavlja sljedeće poslove:

provodi aktivnosti u cilju jednošalterskog sistema izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola;

prima stranke, pruža pravnu pomoć i daje savjete građanima iz djelokruga rada Odjeljenja;

daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahtjeva iz nadležnosti Odjeljenja, kao i načinu podnošenja istih; 

vrši kontrolu kompletnosti podneska;

daje informacije strankama o kretanju predmeta;

ovjerava klauzulom pravosnažna rješenja iz nadležnosti Odjeljenja;

učestvuje u izradi planova, programa rada i izvještaja o radu;

odgovora za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada;

provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara, i mjere u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom  - po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;

za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za investicije u oblasti niskogradnje

Obavlja sljedeće poslove:

učestvuje u pripremi i izradi tehničke dokumentacije u vezi pripreme podloga i koordininacije rada projektanata u saradnji sa samostalnim stručnim saradnikom-projekt menadžerom za investicije iz oblasti niskogradnje (putevi,mostovi i sl),

vrši pripremu projektnih zadataka,

prati realizaciju i poduzima potrebne radnje za realizaciju projekata u oblasti niskogradnje i vrši nadzor,

prikuplja, sređuje, obrađuje, evidentira i čuva dokumentaciju, statističke, kartografske, analitičke, planske i druge informacije od značaja za Odsjek za puteve,

obrađuje tematske izvještaje za potrebe praćenja, utvrđivanja stanja i donošenja programa mjera u skladu sa Zakonom o javnim putevima,

učestvuje u stručnim i javnim raspravama u postupku donošenja prostorno planske dokumentacije,

priprema video prezentacije,

učestvuje u pripremi informaciono-dokumentacione osnove u postupku pripreme prostorno-planske dokumentacije,

izrađuje analize prostorno-planske dokumentacije

učestvuje u izradi plana kapitalnih investicija za ukupne infrastrukturne kapacitete u vlasništvu Grada;

pribavlja lokacijske uslove i odobrenje za građenje objekata niskogradnje,

po potrebi obavlja poslove pripreme investicije i održavanja,

izrađuje dinamički plan realizacije investicije,

učestvuje u praćenju regulative i utiče na njena poboljšanja,

priprema tendersku dokumentaciju za javne nabavke,

prima operativne zadatke od samostalnog stručnog saradnika-koordinatora tima za investicije i izvještava ga o realizaciji,

obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.

 

Status radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

 

 

Opis poslova koje obavlja Saobraćajni inspektor

Obavlja sljedeće poslove:

a) oblast drumski saobraćaj

pregleda vozila, uređaje, opremu, poslovne i druge prostorije, opšte i posebne akte, poslovne knjige, ugovore, prevozne i druge isprave vozila, vozača i lica koja se prevoze;

pregleda i drugu dokumentaciju i evidenciju - koja omogućava uvid u poslovanje i primjenu propisa o drumskom saobraćaju;

naređuje otklanjanje nedostataka - u pogledu ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određenje vrste prevoza, ispunjavanja uslova za rad autobuskih stanica, te vršenja preventivnih tehničkih pregleda motornih vozila;

naređuje otklanjanje nedostataka - u pogledu uredne kontrole tehničke ispravnosti vozila, ispunjavanja propisanih tehničko-eksploatacionih uslova, održavanja reda vožnje, te izvršavanja zadataka i poslova staničnog osoblja i posade vozila;

privremeno zabranjuje vršenje prevoza, korištenje motornog vozila, vršenje preventivnih tehničkih pregleda, obavljanje taksi prevoza, te naplaćivanje staničnih usluga - ako se ti poslovi obavljaju protivno propisima o prevozu u drumskom saobraćaju;

privremeno isključuje motorna vozila iz saobraćaja - ako utvrdi da se ista koriste suprotno odredbama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju;

vodi upravni postupak;

o izvršenom inspekcijskom nadzoru, obavezano sačinjava zapisnik, ili službenu zabilješku;

donosi rješenje i zaključke;

izdaje prekršajni nalog;

podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;

vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama;

podnosi izvještaj načelniku Odjeljenja, o izvršenom inspekcijskom nadzoru, i preduzetim mjerama;

izrađuje izvještaj o radu - načelniku Odjeljenja;

dostavlja redovne godišnje operativne planove, i tromjesečne izvještaje o radu - Glavnom republičkom saobraćajnom inspektoru;

obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom i drugim propisima, kao i poslove - po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;

za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja i Gradonačelniku.

 

b) oblast javnih puteva

vrši kontrolu stanja javnih puteva (lokalni i nekategorisani putevi i ulice, regionalni i magistralni putevi na području grada Banjaluke);

kontrolu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja saobraćajnica;

izgradnje, rekonstrukcije i održavanja objekata na saobraćajnicama;

izgradnje pristupnih puteva na postojeće saobraćajnice;

stanja prekopanih javnh površina kolovoza i trotoara;

kontrolu postavljanja oglasnih medija pored puteva i u putnom pojasu;

vrši kontrolu postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije;

postavljanja horizontalne saobraćajne signalizacije;

postavljanja putokazne saobraćajne signalizacije;

kontrolu svjetlosne saobraćajne signalizacije;

kontrolu postavljanja ograda pored javnih puteva i ulica;

uzurpacije javnih puteva i ulica;

prohodnosti saobraćajnica (puteva i ulica);

vanrednih prevoza;

kontrolu zasada živih ograda, drveća i drugog rastinja pored saobraćajnica;

sistema za odvodnju oborinskih i površinskih voda na saobraćajnicama;

funkcionisanjem Zimske službe;

deponovanjem motornih i drugih vozila koja se snagom sopstvenog motora ne mogu ukloniti sa saobraćajnica;

trajnom ili privremenom zauzimanju javnih površina (kolovoza, trotoara, putnog i zaštitnog putnog pojasa);

kontrolu javne ulične rasvjete;

kontrolu putne opreme;

prelaza puta preko pruge;

nad bezbjednošću odvijanja željezničkog saobraćaja;

autobuskim stajalištima na putevima, i

vodi upravni postupak;

o izvršenom inspekcijskom nadzoru obavezano sačinjava zapisnik ili službenu zabilješku;

donosi rješenje i zaključke;

izdaje prekršajni nalog;

podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;

vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama;

podnosi izvještaj - načelniku Odjeljenja, o izvršenom isnpekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama;

izrađuje izvještaj o radu - načelniku Odjeljenja;

dostavlja redovne godišnje operativne planove i tromjesečne izvještaje o radu - Glavnom republičkom saobraćajnom inspektoru;

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, kao i poslove - po nalogu načelnika Odjeljenja;

za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja i Gradonačelniku.

 

Status radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.

 

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za nabavke

Obavlja sljedeće poslove:

planira i priprema zahtjeve za pokretanje postupaka za nabavke roba, materijala i usluga iz nadležnosti Službe za zajedničke za poslove;

odgovoran je za blagovremenu pripremu poslova - u vezi sa javnim nabavkama;

prati izvršenje ugovora o javnim nabavkama iz nadležnosti Službe;

po potrebi vrši zaprimanje roba i materijala u ekonomat;

u slučajevima odsustva mjenja stručnog saradnika-ekonoma;

priprema i izdaje narudžbenice za realizaciju nabavki;

radi na izradi tehničkih specifikacija za provođenje postupaka javnih nabavki roba, materijala i usluga  nadležnosti Službe;

odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava za rad;

obavlja i druge poslove - po nalogu načelnika Službe i Gradonačelnika;

za svoj rad odgovoran je načelniku Službe.

 

Status radnog mjesta: službenik pete kategorije trećeg zvanja. 

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III -Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

-da je stariji od 18 godina;

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

 

IV - Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć građanima, su: 

-VSS – dipl.pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

-položen stručni ispit za rad u upravi;

-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice, su:  

-SSS – srednja škola, IV stepen;

-položen stručni ispit za rad u upravi;

-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, su:

-SSS – srednja škola, IV stepen;

-položen stručni ispit za rad u upravi;

-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene, su:

-SSS – srednja škola, IV stepen;

-položen stručni ispit za rad u upravi;

-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik-sekretar načelnika Odjeljenja, su:

-SSS – srednja škola, IV stepen;

-položen stručni ispit za rad u upravi;

-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u Prijemnoj kancelariji, su:

-VSS – dipl.pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

-položen stručni ispit za rad u upravi;

-dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za investicije u oblasti niskogradnje su: 

-VSS – dipl.građevinski inženjer ili dipl. inženjer arhitekture - (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

-položen stručni ispit za rad u upravi;

-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-poznavanje rada na računaru;

-položen vozački ispit „B“ kategorije;

-licenca.                           

 

Posebni uslov koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Saobraćajni inspektor, su:  

-VSS – dipl. inž.saobraćaja ili dipl. inž. građevinarstva - (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

-položen stručni ispit za rad u upravi;

-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-poznavanje rada na računaru;

-položen vozački ispit „B“ kategorije;

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za nabavke su:   

-VSS – društveni, tehnički ili pravni fakultet - (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

-položen stručni ispit za rad u upravi;

-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-poznavanje rada na računaru;

-položen vozački ispit „B“ kategorije;

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

     

V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

 

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

-diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 6, 7,  8 i 9);

-svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3, 4 i 5);

-uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15) (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9);

-isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) - za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9);

-isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9);

-izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B“ kategorije (za radno mjesta pod rednim brojem 7, 8 i 9.);

-izjavu ili ispravu da posjeduje ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili ovlaštenje za građenje objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili drugo odgovarajuće ovlaštenje koje obuhata navedena ovlaštenja (za radno mjesto pod rednim brojem 7.)

 

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj. 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom. 

 

VI Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 

VII Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. 

 

VIII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.02.2020