Poslovi - Oglas za posao

Šef Odsjeka sudskih izvršitelja (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Zenica
Broj pozicija 1
Jezici:

(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općinskog suda u Zenici, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Zenici

 

5/816

 

Radno mjesto:

- Šef Odsjeka sudskih izvršitelja - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: Organizuje i kontroliše rad sudskih izvršitelja, neposredno sarađuje sa izvršnim sudijama u postupcima izvršenja, u saradnji sa izvršnim sudijama pravi raspored izvršenja i određuje reone na kojima će svaki sudski izvršitelj provoditi izvršenja, koordinira rad sudskih izvršitelja sa izvršnom pisarnicom, utvrđuje norme za provođenje pojedinih izvršenja i kontroliše njihovo ispunjenje, neposredno kontaktira sa šefom Odsjeka sudske pisarnice i prijemne kancelarije i šefom izvršne pisarnice u cilju iznalaženja optimalnih rješenja za blagovremeno i uspješno provođenje izvršenja na terenu, obezbjeđuje, u slučaju potrebe, asistenciju sudske policije na terenu, izrađuje izvještaje o radu svakog sudskog izvršitelja i Odsjeka kao cjeline, vrši unos svih relevantnih podataka vezanih za izvršenje u CMS predmetima, lično izlazi na teren u slučaju komplikovanih sudskih izvršenja, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada ovog radnog mjesta po nalogu predsjednika i sekretara Suda.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- VSS, završen pravni fakultet-diplomirani pravnik, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-pravne struke,

- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje - potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

 

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

 

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Kučukovići br. 2, 72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Zenici, sa pozivom na broj: 5/816“

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

13.01.2020